Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne metody wspomagania zarządzania produkcją
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-201-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sala Dariusz (dsala@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi wymienić nowoczesne metody wykorzystywane we wspomaganiu zarządzaniu produkcją w szczególności oparte na sztucznej inteligencji ZIP2A_W02, ZIP2A_W12, ZIP2A_W11 Egzamin
M_W002 Potrafi zdefiniować obszar zarządzania produkcją i metody jego wspomagania ZIP2A_W11 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi planować strategicznie i operacyjnie działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego ZIP2A_U01, ZIP2A_U04, ZIP2A_U17, ZIP2A_U02, ZIP2A_U05, ZIP2A_U07 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi prawidłowo interpretować otrzymane wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego i na ich podstawie podejmować decyzje ZIP2A_U04, ZIP2A_U09, ZIP2A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi reorganizować działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego w zależności od zachowań konkurencji ZIP2A_U04, ZIP2A_U02, ZIP2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi dobrać odpowiednią metodę symulacji właściwą dla danego rodzaju problemu zarządzania produkcją ZIP2A_U02 Projekt
M_U005 Potrafi reorganizować system produkcyjny w zależności od wyników symulacji ZIP2A_U19, ZIP2A_U17, ZIP2A_U05, ZIP2A_U07 Wykonanie projektu
M_U006 Potrafi prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania symulacyjne oraz działania modelu systemu ekspertowego wspomagania zarządzania produkcją ZIP2A_U04, ZIP2A_U02 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi podejmować wspólnie z innymi decyzje dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego ZIP2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi wymienić nowoczesne metody wykorzystywane we wspomaganiu zarządzaniu produkcją w szczególności oparte na sztucznej inteligencji + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi zdefiniować obszar zarządzania produkcją i metody jego wspomagania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi planować strategicznie i operacyjnie działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi prawidłowo interpretować otrzymane wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego i na ich podstawie podejmować decyzje - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi reorganizować działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego w zależności od zachowań konkurencji - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać odpowiednią metodę symulacji właściwą dla danego rodzaju problemu zarządzania produkcją - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi reorganizować system produkcyjny w zależności od wyników symulacji - - - + - - - - - - -
M_U006 Potrafi prezentować wyniki uzyskanych poprzez działania symulacyjne oraz działania modelu systemu ekspertowego wspomagania zarządzania produkcją - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi podejmować wspólnie z innymi decyzje dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zarządzanie produkcją i możliwości jej wspomagania. Zarządzanie produkcją i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Możliwości wspomagania zarządzania produkcją. Historyczny rozwój koncepcji nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
2. Współczesne metody wspomagania zarządzania produkcją. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Moduły zawarte w kompleksowych systemach zarządzania. Rozwiązania oparte o heurystykę. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Rozwiązania hybrydowe, mieszane. Inteligentne systemy wytwarzania (EMI). Systemy realizacji produkcji (MES).
3. Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji. Nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie od strony konstrukcyjnej. Nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie od strony technologicznej. Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie.
4. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Komputerowo wspomagane projektowanie procesu produkcyjnego. Produkcja sterowana komputerowo. Zarządzanie produkcją w oparciu o rozwiązania inżynierii współbieżnej.
5. Sztuczna inteligencja we wspomaganiu zarządzania produkcją. Systemy ekspertowe jako nowoczesne narzędzia wspomagania zarządzania produkcją. Systemy hybrydowe wspomagania decyzji w zarządzaniu oparte na sztucznej inteligencji. Korzyści ze stosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do symulatora. Zapoznanie się z symulacją biznesu – logowanie i omówienie zasad gry. Tworzenie własnego biznesu – rynki docelowe, strategia, nazwa, badania marketingowe.
2. Podjęcie podstawowych decyzji – etap 1. Konstrukcja misji, analiza otoczenia rynkowego, analiza badań marketingowych.
3. Podjęcie podstawowych decyzji – etap 2. Tworzenie sieci sprzedaży, określenie rynków docelowych, asortymentu, plan marketingowy, zdolności produkcyjne, itp.
4. Rozgrywka – etap 3. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, itp.
5. Rozgrywka – etap 4. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, itp.
6. Rozgrywka – etap 5. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, itp.
7. Analiza etapów 6-12 i podsumowanie gry.
8. Samodzielne przeprowadzenie rozgrywki etapów 6-12, w tym:
A. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, itp – etap 6.
B. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, itp – etap 7.
C. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, itp – etap 8
D. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, itp – etap 9.
E. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, itp – etap 10.
F. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, strategiczna karta wyników, analiza zarządzania przedsiębiorstwem, itp – etap 11.
G. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, strategiczna karta wyników, analiza zarządzania przedsiębiorstwem, analiza wyników BSC, itp – etap 12.
H. Zakończenie rozgrywki – podsumowanie. Analiza podejmowanych działań i ocena przedsiębiorstw.

Ćwiczenia projektowe:

1. Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem symulacji. Symulacja procesu produkcyjnego. Przeprowadzenie symulacji wycinka systemu produkcyjnego dla potrzeb wspomagania zarządzania produkcją z wykorzystaniem narzędzia symulacji komputerowej “Witness”, zastosowanie różnych przebiegów procesu produkcyjnego, pomiary cyklu produkcyjnego, analiza otrzymanych wyników, propozycja usprawnień poprawiających synchronizację i produktywność systemu.
2. Wspomaganie zarządzania produkcją z wykorzystaniem systemu ekspertowego. Zaproponowanie funkcjonalnego modelu systemu ekspertowego wspomagającego wybrany aspekt zarządzanie produkcją. Rozpoznanie przesłanek i konkluzji systemu. Przygotowanie reguł rozumowania, drzewa decyzyjnego, tablicy głównej systemu oraz źródeł wnioskowania. Testowanie i ocena przydatności zaproponowanego rozwiązania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona: 55% ocena z egzaminu, 25% ocena z ćwiczeń projektowych, 20 ocena z laboratoriów. Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna z ćwiczeń laboratoryjnych (przygotowanych i oddanych elementów projektu).
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych to ocena funkcjonowania wirtualnego przedsiębiorstwa generowana przez system komputerowy na podstawie wskaźników Strategicznej Karty Wyników.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania produkcją i inżynierii produkcji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją: systemy produkcyjne, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2008
2. Hatvany, J., Intelligence and Cooperation in Heterarchic Manufacturing Systems, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 1985.
3. Jennings, N.R., An Agent-Based Approach or Building Complex Software Systems, Communications of the ACM, 2001
4. Duffie, N., Synthesis of Heterarchical ManufacturingSystems, Computers In Industry, 1990.
5. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006
6. Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 2001
7. Pająk E.: Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2011
8. Sohlenius, G.; Kjellberg, T., Artificial Intelligence and its Potential Use in the Manufacturing System, Annals of the CIRP,1986.
9. Shen, W., Norrie, D.H., Agent-Based Systems for Intelligent Manufacturing: A State-of-the-Art Survey, Knowledge and Information Systems,1999.
10. Jankowski M., Mała wielka firma. 7 sekretów efektywnego zarządzania. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa 2008.
11. Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2009.
13. Trzcieliński S., (red.). Zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2006.
14. Warner M., Wetzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną. Oficyna Ekonomiczna PWP. Warszawa 2005.
15. www.marketplace.pl
16. www.marketplace-simulation.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1
Inteligentne zarządzanie procesami przygotowania produkcji — Intelligent management of the process of production preparation / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management – strategy – analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — ISBN: 978-83-62511-25-9. — S. 477–491. — Bibliogr. s. 489–490, Streszcz., Summ.
2
Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych — Directions of changes of intelligent manufacturing systems / Jacek OBRZUD, Dariusz SALA // W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 217). — ISBN: 978-83-7695-115-7. — S. 200–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.
3
Kryteria oceny systemów ekspertowych wspomagania podejmowania decyzji — Assessment criteria of expert systems supporting decision making / Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 265–272. — Bibliogr. s. 271, Streszcz., Summ.
4
Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji — The methodical and instrumnental aspects of production engineering / red. nauk. Marek DUDEK, Aneta Madyda, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 278 s.. — (Monografie Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-705-2
5
Poziomowanie produkcji jako sposób obniżenia kosztów obsługi klienta — Production leveling as a way to reduce costs of customer service / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
6
Production structures of current companies and their effect on product and process innovation – research project / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 160–162, Abstr.
7
Wdrożenie metody Kaizen w polskim przedsiębiorstwie z branży budowlanej – studium przypadku — [Implementation of Keizen in a Polish enterprise of the construction industry – case study / Katarzyna Ziółkowska, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 202–205. — Bibliogr. s. 205
8
Weryfikacja, testowanie i ocena systemów ekspertowych — The verification, testing and estimation of expert systems / Dariusz SALA, Rafał JANKOWSKI, Ewa BANET, Jakub Data // W: Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy : monografia = Production engineering, ecological projects, ergonomics and safety at work / red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-77-6. — S. 76–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz.
9
Znaczenie standaryzacji w zarządzaniu zmianą według koncepcji Keizen — [The meaning of standarization in the management of change – Keizen perspective] / Ewelina Serafin, Dariusz SALA, Katarzyna GDOWSKA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov, aspirantov i magistrantov kafedry prikladnoj èkonomiki instituta èkonomiki i upravleniâ promyšlennymi predpriâtiâmi / pod red. L. A. Kostygovoj ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki RF [etc.]. — Moskva : Izdatel’skij Dom, 2013. — ISBN: 978-5-87623-756-9. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201

Informacje dodatkowe:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
1. Przeprowadzenie symulacji wycinka systemu produkcyjnego dla potrzeb wspomagania zarządzania produkcją z wykorzystaniem narzędzia symulacji komputerowej “Witness”, zastosowanie różnych przebiegów procesu produkcyjnego, pomiary cyklu produkcyjnego, analiza otrzymanych wyników, propozycja usprawnień poprawiających synchronizację i produktywność systemu – ćwiczenia projektowe i projekt nr 1.
2. Zaproponowanie funkcjonalnego modelu systemu ekspertowego wspomagającego zarządzanie produkcją – ćwiczenia projektowe i projekt nr 2.
3. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
4. Laboratoria: na bieżąco podawane wyniki realizacji zadań w formie zestawień podstawowych wskaźników funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Opis gry:
W grze symulacyjnej Web marketplace gracze wykorzystują poznane zasady biznesu oraz budują wzajemne relacje pomiędzy marketingiem, produkcją, finansami i zespołowym zarządzaniem. Symulacja biznesu rozpoczyna się od założenia przedsiębiorstwa, które powinno być stopniowo rozbudowywane. Nowe sytuacje i możliwość bieżącego podejmowania decyzji stwarzają możliwość zaobserwowania, jak nowe narzędzia i strategie znajdują zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa. Niezbędne czynności do których między innymi można zaliczyć: planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa klienta, projektowanie budżetu czy planowanie produkcji powtarzane są wielokrotnie, co stwarza możliwość naturalnego zapamiętania i zrozumienia zasad zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Liczne generowane przez symulator wykresy i zestawienia uczą i ułatwiają analizę podejmowanych decyzji oraz ułatwiają podejmowanie nowych decyzji.
Warunki zaliczenia i uczestnictwa w module zgodne z Regulaminem studiów.