Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania nowego produktu
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-202-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu procesu projektowania nowego produktu ZIP2A_W02 Egzamin
M_W002 Potrafi wymieniać podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu produktu ZIP2A_W02 Egzamin
M_W003 Potrafi wymienić podstawowe etapy i kolejność prac związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek ZIP2A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi tworzyć dokumentację projektową (konstrukcyjno-technologiczno-organizacyjną) ZIP2A_U08, ZIP2A_U10 Projekt
M_U002 Potrafi wykorzystać odpowiednią metodę, technikę, narzędzie do rozwiązania prostych zadań optymalizacyjnych ZIP2A_U03 Kolokwium
M_U003 Potrafi dobierać parametry technologiczno-organizacyjne procesów wytwarzania nowego produktu ZIP2A_U02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu procesu projektowania nowego produktu + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymieniać podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu produktu + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wymienić podstawowe etapy i kolejność prac związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi tworzyć dokumentację projektową (konstrukcyjno-technologiczno-organizacyjną) - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać odpowiednią metodę, technikę, narzędzie do rozwiązania prostych zadań optymalizacyjnych - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobierać parametry technologiczno-organizacyjne procesów wytwarzania nowego produktu - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zakres i cel przygotowania produkcji nowego produktu.

  Określenie miejsca przygotowania produkcji nowego wyrobu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Przedstawienie znaczenia postępu technicznego na ogólną pracochłonność prac z zakresu projektowania wyrobu. Przedstawienie powiązań przygotowania produkcji z działalnością innowacyjną.Pojęcie nowego produktu.

 2. Działalność badawczo-rozwojowa

  Charakterystyka prac badawczo-rozwojowych. Działalność B+R w przedsiębiorstwie. Określenie czynników wewnętrznych warunkujących działalność B+R. Określenie ryzyka związanego z działalnością B+R.

 3. Przygotowanie produkcji nowego wyrobu

  Pojęcie i zakres Konstrukcyjnego przygotowania produkcji. Zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik przygotowania produkcji nowego wyrobu.

 4. Dokumentacja techniczna projketowania produktu.

  Wymagania w zakresie sprawnego obiegu dokumentacji technicznej. Elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją. opis zintegrowanego systemu danych o nowym produkcie.

 5. Metody realizacji oraz kontroli wytwarzania nowego wyrobu

  Metody dynamicznej analizy rozwoju nowego produktu oraz kosztów. Techniki identyfikacji ryzyka w procesie rozwoju nowego wyrobu. Modele zarządzania ryzykiem – strategie ograniczenia ryzyka. Najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem projektowania nowego wyrobu.

 6. Zarządzanie procesami przygotowania produkcji produktu.

  Właściwości procesu rozwoju nowego produktu. Pojecie cyklu produktu i cyklu projektowego. Organizacja cyklu przygotowania produkcji nowego wyrobu. Pomiar sprawności procesu rozwoju nowego produktu. określenie optymalnej jakości produktu – QFD.

 7. Rachunek kosztów w projektowaniu nowego wyrobu.

  Rodzaje kosztów i sposoby ich obliczania. Sposoby obliczania czasów robocizny na przykładzie wybranych technik wytwarzania. Ocena wariantów rozwoju nowego wyrobu

Ćwiczenia projektowe:
Przykłady modelowania produktu 3D.

Wykonanie rysunków przestrzennych poszczególnych elementów nowo projektowanego wyrobu

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wykorzystanie wspomagania komputerowego w TPP

  Określenie etapów prac projektowych z wykorzystaniem systemów komputerowych

 2. Planowanie i sterowanie przedsięwzięciem nowego produktu.

  Sterowanie projektowaniem wyrobu złożonego. Systemy CAD/CAM/CAE/PDM – system CIM

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Wykonanie projektu 29 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona: 31% ocena z egzaminu, 20% ocena z zaliczenia, 19% ocena z laboratorium, 30% ocena z projektu. Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z 2 kolokwiów w trakcie semestru. Ocena z laboratoriów to średnia arytmetyczna z 3 ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu zarządzania produkcją i usługami, badań operacyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brzeziński M.: Podstawy metodyczne rozruchu nowej produkcji. PWN, Warszawa, 1996.
2. Kawecka-Endler A., Organizacja technicznego przygotowania produkcji – prac rozwojowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2004.
3. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu. Wydawnictwo PWE. Warszawa 2007.
4. Sojkin B,: Zarządzanie produktem. PWN, Warszawa 2003.
5. Szadkowski K., Przygotowanie produkcji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008.
6. Trzmielak D.M, : Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych. Wyd. UŁ, Łódź 2002.
7. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. WN PWN, Warszawa 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Innowacje organizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa Organization and product innovations as part of company restructuring Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring management in the processes on integration and development of the new economy oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : UEK. KEiOP, cop. 2008
2. Marketingowe aspekty zarzadzania produkcja przemysłowa (Marketing aspects of industrial production management), Marek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBINSKI, Ewa PRYMON-RYS, Adam RYS, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBINSKIEGO. Kraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarzadzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002
3. Kastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowej Production customisation – new trends in world class manufacturing systems Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013.
4. Kierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych Directions of changes of inteligent manufacturing systems , Jacek OBRZUD, Dariusz SALA W: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa/ pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
5. Koncepcja wykorzystania technologii agentowej w modelowaniu systemów wytwórczych The concept of agent technology utilization in modeling manufacturing systems Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.

Informacje dodatkowe:

1. Weryfikacja efektów kształcenia:
1.1. efekty związane z wiedzą na egzamini
1.2. efekty związane z umiejętnościami i kompetencjami na kolokwiach i projektach
2. zasady ustalania ocen
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.