Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Produktywność i efektywność systemów produkcji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-203-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Mazur Gabriela (gmazur@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Czajka Kamil (kczajka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 potrafi wymieniać i definiować podstawowe mierniki produktywności i efektywności systemów produkcji ZIP2A_W11 Egzamin
M_W002 potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu produktywności i efektywności systemów produkcji ZIP2A_W11 Egzamin
M_W003 potrafi wymienić podstawowe metody oceny produktywności i efektywności ZIP2A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować produktywny i efektywny system produkcyjny ZIP2A_U02, ZIP2A_U08, ZIP2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi konstruować mierniki produktywności i efektywności systemu produkcyjnego ZIP2A_U05 Kolokwium
M_U003 potrafi określać sposób pomiaru produktywności i efektywności systemu produkcyjnego ZIP2A_U08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 potrafi wymieniać i definiować podstawowe mierniki produktywności i efektywności systemów produkcji + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu produktywności i efektywności systemów produkcji + - - - - - - - - - -
M_W003 potrafi wymienić podstawowe metody oceny produktywności i efektywności + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować produktywny i efektywny system produkcyjny - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi konstruować mierniki produktywności i efektywności systemu produkcyjnego - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi określać sposób pomiaru produktywności i efektywności systemu produkcyjnego - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Produktywność i efektywność

  Pojęcie produktywności i efektywności systemu produkcji. Podstawowe definicje. Miejsce produktywności wśród innych miar oceny wyników.

 2. Czynniki i metody poprawy produktywności

  Proces poprawy produktywności. Programy poprawy produktywności. Metody i techniki oceny produktywności.

 3. Mierniki oceny produktywności

  System oceny produktywności w przedsiębiorstwie. Mierniki produktywności: przedsiębiorstwa, systemu produkcji, stanowisk.

 4. Efektywność systemu i procesu produkcji

  Efektywność: systemu, stanowiska. Mierniki oceny efektywności.

 5. Poprawa produktywności i efektywności

  Obszary poprawy produktywności i efektywności. Przykłady działań przynoszących wzrost produktywności i efektywności.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Pomiar produktywności

  Produktywność wieloczynnikowa (MFT, TFT). Szybka ocena produktywności (QPA). Metoda PIA. Funkcja Cobba-Douglasa. Podejście W.F. Christophera . Metoda A. Lawlora. TTP (Total technological productivity). Lean Toolbox.

 2. Poprawa produktywności i efektywności procesu produkcji

  Metody. Stopień wykorzystania mocy wytwórczych. 4xP – poprawa produktywności personelu produkcji. Elastyczność procesu EPE. Efektywność wykorzystania stanowisk OEE – OEE G oraz OEE T. Analiza i bilansowanie rezerw produkcyjnych. WIP to SWIP. FTT. DDT

 3. Matematyczny opis procesu produkcji

  Propagacja zmienności. Prawa wielkości partii produkcyjnych. Metody sterowania a efektywność systemu produkcji. CONWIP/KANBAN.

 4. Charakterystyka podstawowych mierników efektywności

  Wyznaczanie wartości: T, I&I, OE, NP, ROI, TRS, TRP

 5. Charakterystyka podstawowych wskaźników produktywności

  Wyznaczanie wartości: VA, Ct, Co, WIP, DOH, ADD, T, OEE, EPE, FTT, SPP, OTS, DDT

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Budowa modelu systemu produkcji

  Dobór parametrów wejściowych. Konstruowanie wskaźników produktywności i efektywności.

 2. Konstrukcja funkcji produktywności i efektywności

  Budowa ograniczeń modelu. Budowa funkcji celu. Parametryzacja modelu.

 3. Analiza wskaźników produktywności i efektywności

  Pomiar podstawowych wskaźników. Interpretacja uzyskanych wyników. Możliwości usprawnień.

 4. Projekt zmian organizacyjnych systemu produkcji

  Obszary zmian wskaźników. Symulacja efektów wprowadzanych zmian.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona: 51% ocena z egzaminu, 20% ocena z zaliczenia, 29% ocena z laboratorium (ocena z projektu). Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z 2 pozytywnie zaliczonych kolokwiów w trakcie semestru. Ocena z laboratoriów to średnia arytmetyczna z 3 pozytywnie zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych, projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania produkcją

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.
2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo Dyfin. Warszawa 2009.
3. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
4. Hopp W. J., Spearman M. L., Factory physics. Wydawnictwo McGraw-Hill. New York 2001.
5. Imai M., Gemba. Kaizen. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2006.
6. Kosieradzka A. (red) Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
7. Kosieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy i oceny tworzenia programów popraw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
8. Lis S. (red.) Vademecum produktywności. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1999.
9. Lisiński M., Ostrowski B., Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Antykwa 2006.
10. Rother M., Harris R., Tworzenie ciągłego przepływu, Wroclaw Center for Technology Transfer, Wrocław 2004.
11. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.
12. Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dudek M., Sobczak J., Ziętara P., Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej, [w:] Dudek M., Madyda A., Sala D., Waszkielewicz W., (red.) Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014.
2. Dudek M., Workplace organization as a tool of restructuring of production systems, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T., (red.), Contemporary economies in the face of new challenges. Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
3. Dudek M., Dedykowane systemy produkcyjne (xPS). Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Rozwój organizacji w teorii i praktyce zarządzana. Wydawnictwo PTE. Łódź 2012.
4. Dudek M., Produkcja w klasie światowej – fanaberia najbogatszych czy standard w zarządzaniu produkcją?,Przegląd Organizacji nr 3/2012.
5. Dudek M., Produkcja w klasie światowej, czyli przystanek na drodze ku doskonałości produkcji. Przegląd Organizacji nr 5/2012.
6. Dudek M. Zwinność produkcji czyli niskokosztowa elastyczność systemu. Przegląd Organizacji nr 9/2013.
7. Dudek M., Ryrych M., Sieniawski K., Utilization of agent-based modeling in manufacturing systems. [w:] Dudek M., Howaniec H., Waszkielewicz W., (red.) Management and production engeneering. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.
8. Dudek M., Czajka K., Modelowanie symulacyjne w usprawnianiu procesów produkcji. [w:], Borowiecki R., Jaki A., (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
9. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Scriptorium Textura. Kraków 2001.

Informacje dodatkowe:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwiów z ćwiczeń projektowych z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Samodzielne zaprojektowanie systemu mierników produktywności i efektywności wraz z poprawnym zbudowaniem modelu symulacyjnego systemu produkcji – laboratoria i projekt.
1.3. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.