Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy planowania i sterowania produkcją
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-204-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Maternowska Małgorzata (mmaterno@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Czajka Kamil (kczajka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozpoznaje i ocenia jaką metodę planowania i sterowania produkcją zastosować w danych warunkach powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami. ZIP2A_W01
M_W002 Planuje i organizuje przepływ przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa. ZIP2A_W02
M_W003 Tworzy i testuje nowe rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. ZIP2A_W03
Umiejętności
M_U001 Identyfikuje, opisuje i wyjaśnia przyczyny strat w przebiegu produkcji. ZIP2A_U01
M_U002 Potrafi powiązać aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przebiegu produkcji i wynajdować najlepsze rozwiązania w zakresie planowania i sterowania produkcją. ZIP2A_U02
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje i wyjaśnia szczegóły proponowanych rozwiązań w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. ZIP2A_K01
M_K002 Weryfikuje i modyfikuje przyjęte rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. ZIP2A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozpoznaje i ocenia jaką metodę planowania i sterowania produkcją zastosować w danych warunkach powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Planuje i organizuje przepływ przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 Tworzy i testuje nowe rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Identyfikuje, opisuje i wyjaśnia przyczyny strat w przebiegu produkcji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi powiązać aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przebiegu produkcji i wynajdować najlepsze rozwiązania w zakresie planowania i sterowania produkcją. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje i wyjaśnia szczegóły proponowanych rozwiązań w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. - - - + - - - - - - -
M_K002 Weryfikuje i modyfikuje przyjęte rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Pojecie planowania produkcji

  Czynniki określające wybór systemu planowania produkcji. Horyzont czasowy planowania. Planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne. Poziomy planowania produkcji. Planowanie Ogólnozakładowe, międzywydziałowe i wewnątrzwydziałowe. Cele i funkcje planowania produkcji. Klasyfikacja systemów zlecania produkcji.

 2. Pojęcie sterowania produkcją

  Sterowanie produkcją a sterowanie przepływem produkcji. Elementy przepływu produkcji. Rodzaje przepływu przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa.Zasady sterowanie produkcją.

 3. Metoda OPT.

  Stabilizacja pracy “wąskiego gardła” poprzez synchronizację wszystkich operacji, zgodnie z taktem jego pracy. Zasada pięciu kroków Galdratta. Zarządzanie oganiczeniami w produkcji metoda WBL. Definiowanie bufora ograniczenia.

 4. Techniki sterowania międzywydziałowego

  Elementy mające znaczenie dla doboru zasady sterowania przepływem produkcji. Sterowanie wg terminów: wg taktu, wg okresu powtarzalności produkcji, wg cyklu produkcyjnego, wg cyklu i wzorcowych wyprzedzeń.

 5. Techniki sterowania międzywydziałowego

  Sterowanie wg zapasów: wg programu i zapasów, wg stanu max-min zapasów, wg stanu zamówieniowego zapasów.

 6. Techniki sterowania wewnątrzwydziałowego

  Sterowanie wg harmonogramów wzorcowych, sterowanie wg harmonogramów przebiegu produkcji, sterowanie wg stopnia pilności.

 7. Koncepcja i funkcje systemu MRP

  Pojęcie potrzeb w systemie MRP. Funkcje realizowane w systemie MRP I, MRP II, ERP. Pojęcie zapasu dysponowanego w systemie MRP. Wielkość partii produkcyjnej lub partii dostawy. Cykl realizacji zlecenia lub cykl dostawy.

 8. Harmonogramy w systemie MRP

  Tworzenie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego. Postać harmonogramu głównego i zależności w nim występujące. Planowanie zapotrzebowania potencjału metodą “do przodu” i metodą “do tyłu”.

 9. Filozofia Just in Time

  Osiem kategorii strat w produkcji. Nadprodukcja i zapasy głównymi stratami w produkcji. System JiT jako przykład systemu “pull” minimalizującego zapasy i likwidującego nadprodukcję. Przepływ produkcji z użyciem kart kanban pomiędzy procesem dostawcy a procesem odbiorcy. Rodzaje kart kanban i ich zawartość informacyjna. Obliczanie liczby kart kabnan w obiegu.

 10. Opcja decyzyjne i taktyki zagregowanego planowania produkcji.

  Metody konstruowania zagregowanego planu produkcji. Dane wejściowe i normatywy w planowaniu i sterowaniu produkcją:wielkość partii produkcyjnej, okresy powtarzalności produkcji (takt, rytm), cykl produkcyjny, zapasy produkcji w toku. Systemy sterowania:ogólnozakładowego, międzykomórkowego, wewnątrzkomórkowego. Dokumentacja planistyczna.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Krótkookresowe planowanie produkcji

  Wyznaczenie stanowisko chłonności operacji, zgodnie z planem operacji podanego programu produkcyjnego. Dokonanie bilansowania stanowisko chłonności ze zdolnością produkcyjną. Wyznaczenie odcinków produkcyjnych stanowiących “wąskie gardła”. Opracowanie ilościowo-asortymentowego planu produkcji maksymalizującego marżę brutto.

 2. Harmonogramowanie produkcji

  Określenie możliwości godzinowych stanowisk roboczych na podstawie kart technologicznych i porównanie ich z zadaniami godzinowymi, wynikającymi z planu produkcji danego okresu. Określenie normatywnych wielkości partii produkcyjnych i pracochłonności ich wykonania. Określenie okresu powtarzalności produkcji dla komórki produkcyjnej.

 3. Harmonogram zapotrzebowania materialowego

  opracowanie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego w oparciu o podane terminy i wielkości występujących w czasie zapotrzebowań brutto na wyroby finalne hipotetycznego przedsiębiorstwa. Określenie terminów spływu i uruchomienia produkcji dla elementów składowych wyrobów finalnych z uwzględnieniem istniejących zapasów dysponowanych tych komponentów i zmiennych normatywów planowania.

 4. MRP Ii

  Planowanie zapotrzebowania potencjału metodą “do przodu” i metodą “do tyłu”. Tworzenie harmonogramu głównego w systemie produkcji na zamówienie i w systemie produkcji na magazyn

 5. System OPT

  Werbel-Bufor-Lina jako przykład rozwiązania sterowania produkcja w procesach z “wąskim gardłem”. Zaprojektowanie rozwiązania w oparciu o podane dane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową jest ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana obecność na wykładach. Wymagana wiedza z zakresu podstaw matematyki wyższej, elementów statystyki opisowej, podstaw informatyki oraz metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3. Brzeziński M., (red.) Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemow produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
4. Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
6. Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
7. Fretsch M., Podstawy Zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
8. Fretsch M., Logistyka produkcji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
9. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
10. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
11. Kosieradzka A., (red.). Podstawy Zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
12. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
13. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
14. Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych, PWN, Warszawa 2004.
15. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Kontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP — Inventory control in manufacturing systems based on MRP method / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN 978-83-60714-51-5. — S. 204–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.
2.Podstawowe problemy sterowania przepływem produkcji — The basic problems of controlling of flow production / Gabriela MAZUR // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN 83-902384-0-3. — S. 64–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.
3.Procedury zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a wielkość zapasów produkcyjnych — The material-flow manegement procedures in manufacturing company whit reference to level of stock / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN 978-83-60714-79-9. — S. 154–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.
4.Selected aspects of logistic system of products flow management / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [S. l.] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., 2007. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.
5.Kastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowej — Production customisation – new trends in world class manufacturing systems / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 75–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.
6.Lean concept in plant maintenance organization / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 102–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.
7.Poziomowanie produkcji jako sposób obniżenia kosztów obsługi klienta — Production leveling as a way to reduce costs of customer service / Gabriela MAZUR, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ..
8.Projektowanie ciągłego przepływu przedmiotów pracy w zróżnicowanej asortymentowo produkcji — Continuous flow of the object of work projection / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja–integracja–rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo: Fundacja UE w Krakowie, 2011. — ISBN: 978-83-62511-85-3. — S. 421–434. — Bibliogr. s. 434, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
9.World class manufacturing methodology / Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Managing organizations in changing environment : models – concepts – mechanisms / ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow Univeristy of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. — ISBN: 978-83-62511-68-6. — S. 301–314. — Bibliogr. s. 313–314, Summ.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń projektowych jest zaliczenie kartkówek weryfikujących wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie samodzielnego studiowania tematyki wykładów.
Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa regulamin studiów.