Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kompleksowe zarządzanie przepływem produkcji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-205-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi wymieniać podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesach pomocniczych Egzamin
M_W002 Potrafi opisywać zakres działań procesów transportowych, magazynowych i eksploatacji systemów wytwarzania, Egzamin
M_W003 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania systemami pomocniczymi Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaplanować przewozowe, magazynowe oraz prace remontowe Projekt
M_U002 potrafi określać poziom potrzeb materiałowych oraz zastosować adekwatne metody sterowania zapasami Projekt
M_U003 Potrafi określić adekwatną strategię utrzymania ruchu w różnych wariantach organizacyjnych Projekt
M_U004 Potrafi rozróżniać procesy pomocnicze oraz określać ich funkcje Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi wymieniać podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesach pomocniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi opisywać zakres działań procesów transportowych, magazynowych i eksploatacji systemów wytwarzania, + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania systemami pomocniczymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaplanować przewozowe, magazynowe oraz prace remontowe - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi określać poziom potrzeb materiałowych oraz zastosować adekwatne metody sterowania zapasami - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi określić adekwatną strategię utrzymania ruchu w różnych wariantach organizacyjnych - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi rozróżniać procesy pomocnicze oraz określać ich funkcje - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Usytuowanie procesów pomocniczych w przedsiębiorsywie

  Procesy pomocnicze ich funkcje, cele i zadania. Struktury i formy zarządzania procesami pomocniczymi

 2. Procesy eksploatacji systemów wytwarzania

  Strategie i systemy obsługi urządzeń, nowoczesne systemy eksploatacji.

 3. Procesy transportowe

  Podział i klasyfikacja zadań transportowych. Organizacja przepływów środków transportowych.

 4. Procesy magazynowania

  Magazyny ich funkcje i rodzaje. Lokalizacja magazynów. Struktura ilościowa zapasu oraz system kontroli zapasów. metody określania popytu

 5. Procesy sterowania

  Sterowanie realizacją procesów. Kontrola przebiegu realizacji zadań. Harmonogramowanie procesów.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Prognozowanie niezawodności

  Metodyki prognozowania niezawodności. Prognozowanie według:
  - rozkładu normalnego,
  - rozkładu wykładniczego,
  - rozkładu Weiubula,
  - rozkładu gamma

 2. Wykorzystanie środków transportiwych

  Dobór optymalnych środków transportowych dla danego procesu. Wyznaczanie potrzebnej liczny środków transportowych.Ocena wykorzystania środków transportowych pod względem ich obciążenia.

 3. Gospodarka magazynowa

  Określanie potrzeb magazynowych. Analiza przepływów towarów przez magazyn. Ustalanie zapasu bezpieczeństwa dla modelu EOQ. Metody odnawiania zapasów. Prognozowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to 100% oceny z ćwiczeń projektowych. Ocena z ćwiczeń projektowych to średnia arytmetyczna oceny z projektu oraz z 2 kolokwiów w trakcie semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu zarządzania produkcją i usługami, badań operacyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
2. Downarownicz O.: System eksploatacji. Wyd. ITE, Gdańsk 1997.
3. Ciesielski K.: Organizacja pomocniczych procesów produkcyjnych. Wyd. PP. Poznań 1980.
4. Witkowski J.: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. AE, Wrocław 2002.
5. Woters D.; Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN. Warszawa 2001.
6. Szałkowski K. Przygotowanie produkcji. PWN. Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Zarzadzanie produkcja : zagadnienia wybrane (Production management : selected problems), Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD. Kraków :Scriptorium „TEXTURA”, 2001.
2. Optymalizacja produkcji w przykładach na CD (Dokument elektroniczny) : wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie (The optimization of production in examples on CD), Marek DUDEK, Kamil CZAJKA, Jacek OBRZUD. Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., 2009.
3. Zintegrowane zarzadzanie utrzymaniem ruchu Integrated management of maintenance Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron andsteelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technick´a univerzita Koˇsice. Katedra metalurgie ˇzeleza a zlievarenstva. Ostrava : VˇSB – TU, 2005
4. Preventive maintenance – choice or necessity? Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Information technologies in economics and innovative management Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarzadzaniu ed. Jan Tadeusz Duda. Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007.
5. Planowanie i kontrola zapasów w przedsiębiorstwie (Planning and control of reserves in the
6. company) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Produkcjai zarzadzanie w hutnictwie : VII (siódma) konferencja naukowo-techniczna : Ustron Jaszowiec– Czestochowa 1999 Politechnika Czestochowska. Czestochowa : PCz, 1999 (wyd. 2000)
7. Organizacja prac remontowych w swietle przechodzenia do elastycznych struktur produkcyjnych Utility work organizing in process transformation toward process oriented structure OBRZUD J., MAZUR Z., MAZUR G., Kovalchuk K. Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss. s. 587–591. Bibliogr. s. 591, Abstr.. Iron and steelmaking : XIV. medzin´arodn´a vedeck´a konferencia : 13.–15.10.2004 Mal´a Luˇcivn´a. Koˇsice : Technick´a univerzita. Hutn´ıcka fakulta, 2004.
8. Organizacja procesu obsługi awaryjnej (Organization of the emergency operating process) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarzadzanie rozwojem organizacji, T. 2 pod red. Stefana Lachiewicza ; Politechnika Łódzka. Łodz : Wydawnictwo PŁ, 2007. (Monografie Politechniki Łódzkiej
9. Ocena efektywnosci systemu utrzymania ruchu Estimate effectiveness of maintenance Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice – Fr´ydlant nad Ostravic´ı : sborn´ık pˇredn´aˇsek : sekce 2 – Technologie v´yroby oceli ed. Dana Hor´akov´a ; Vysok´a ˇSkola B´aˇnsk´a – Technick´a univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materi´alov´eho inˇzen´yrstv´ı. Katedra metalurgie, Politechnika Slaska Katowice. Katedra Metalurgii, Technick´a univerzita Koˇsice. Katedra metalurgie ˇzeleza a zlievarenstva. Ostrava : VˇSB – TU, 2005
10. Obiektowe modelowanie przepływów produkcji Object modelling of production flows Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; ISSN 1644-8979. 2005
11. Modelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania (Object modelling in organizing manufacturing processes) Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD W: Podejscie procesowe w zarzadzaniu : praca zbiorowa. T. 2 pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. ISBN 83-7378-084-X. S. 19–29
12. Modelowanie przepływu produkcji w gniazdach przedmiotowych Modeling production flows Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (Technical and Economical Problems) : kwartalnik = quarterly. Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. 2003 t.
13. Modelowanie przepływu produkcji w oparciu o metodologie obiektowe Object-oriented modeling of the production flows Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały Politechnika Slaska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technick´a univerzita. Katedra metalurgie ˇzeleza a zliv´arenstva, Koˇsice ; Vysok´a ˇSkola B´aˇnsk´a Technick´a univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. Katowice : Politechnika Slaska,2003
14. Kontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP Inventory control inmanufacturing systems based on MRP method Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
15. Procedury zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a wielkość zapasów produkcyjnych The material-flow manegement procedures in manufacturing company whit reference to level of stock Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009

Informacje dodatkowe:

1. Weryfikacja efektów kształcenia:
1.1. efekty związane z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami na kolokwiach i projektach
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.2. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.