Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie rozwojem produktu
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-207-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma zapoznać studenta z procesem rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie i nauczyć korzystania z marketingowych narzędzi wspomagających ten proces

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zarządzania marką niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie rozwoju produktu ZIP2A_W16 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę o stosowaniu ekologicznych technologii w procesie rozwoju nowego produktu ZIP2A_W09 Aktywność na zajęciach
M_W003 Opisuje i wyjaśnia różnice pomiędzy klasycznym cyklem życia produktu, innymi cyklami życia produktu oraz technologicznym cyklem życia produktu ZIP2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie określić ekonomiczną zasadność rozwoju asortymentu produktów z wykorzystaniem metod portfelowych analizy asortymentu ZIP2A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U002 Potrafi zaprojektować proces rozwoju nowego, hipotetycznego produktu zgodnie z różnymi koncepcjami modelów rozwoju nowego produktu ZIP2A_U08 Projekt
M_U003 Potrafi wykorzystać Internet w gromadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rozwoju nowego produktu ZIP2A_U15 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zorganizować i zrealizować proces generowania pomysłów na nowe produkty w technologicznym cyklu życia produktu za pomocą technik grupowego podejmowania decyzji ZIP2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zarządzania marką niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie rozwoju produktu + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o stosowaniu ekologicznych technologii w procesie rozwoju nowego produktu + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje i wyjaśnia różnice pomiędzy klasycznym cyklem życia produktu, innymi cyklami życia produktu oraz technologicznym cyklem życia produktu + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie określić ekonomiczną zasadność rozwoju asortymentu produktów z wykorzystaniem metod portfelowych analizy asortymentu + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować proces rozwoju nowego, hipotetycznego produktu zgodnie z różnymi koncepcjami modelów rozwoju nowego produktu + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać Internet w gromadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rozwoju nowego produktu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zorganizować i zrealizować proces generowania pomysłów na nowe produkty w technologicznym cyklu życia produktu za pomocą technik grupowego podejmowania decyzji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zarządzanie rozwojem produktu

Miejsce polityki produktu w koncepcji marketingu – mix
Struktura produktu, jego poziomy, wyposażenie produktu
Klasyfikacje produktów
Asortyment przedsiębiorstwa – długość, szerokość, głębokość i spójność asortymentu
Modele rozwoju produktu
Koncepcje cyklu życia produktu
Technologiczny cykl życia produktu
Etapy rozwoju nowego produktu
Zarządzanie marką produktu

Ćwiczenia projektowe:

Klasyfikacje produktów i ich implikacje dla różnych koncepcji marketingu
Analiza cyklu życia produktu
Analiza asortymentu przedsiębiorstwa, metody portfelowe analizy asortymentu
Generowanie pomysłów w procesie rozwoju nowego produktu
Pozyskiwanie informacji w procesie rozwoju produktu
Wykorzystywanie internetowych technik gromadzenia i analizy danych w rozwoju produktu
Projektowanie marki produktu, elementy zarzadzania marką produktu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: kolokwium zaliczeniowego (50%), projektu zaliczeniowego (30%) oraz ćwiczeń wykonywanych na zajęciach (20%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ireneusz P. Rutkowski – Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE 2007
Ireneusz P. Rutkowski – Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE 2011
Alicja Sosnowska – Zarządzanie nowym Produktem, Wydawnictwo SGH Warszawa 2007
Linda Gorchels – Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy, Onepress 2007
Marzanna K. Witek-Hajduk – Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, 2011
Wirkus Marek, Lis Anna – Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane czynniki wpływające na cykl życia produktu — Selected features correlated with life cycle concept / RYŚ Adam // W: 22 [Dwudzieste drugie] międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 14–15 maja 2001. T. 4 : Zarządzanie / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ, 2001]. — Opis częśc. wg. okł. — S. 62–69. — Bibliogr. s. 68–69

Wykorzystanie marketingowych badań jakościowych w procesie projektowania nowego produktu — Use of marketing research in bringing new product into market / A. RYŚ, D. SALA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 32). — S. 292–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

Planowane postarzanie produktu – wyniki badań — [Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], 2015. — S. 5

Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiska — Planned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów — Survey on reception of planned product obsolescence / Adam RYŚ // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 3, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/10867.pdf

Zarządzanie projektem wdrożenia nowego produktu – studium przypadku — [Project management of launching a new product : a case study] / Beata TARCZYDŁO // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo UE, 2009. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 129). — ISBN: 978-83-7417-445-9. — S. 596–605

Informacje dodatkowe:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas zajęć ćwiczeniowych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, projekt realizowany w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Ćwiczenia są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.