Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna komunikacja marketingowa
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-301-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest poznanie oraz nabycie umiejętności zastosowania innowacyjnych form komunikacji marketingowej w zintegrowany sposób, zgodnie ze strategią 360 stopni w zgodzie z trendami rynkowymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje cele, funkcje, narzędzia, zasady i procedury komunikacji marketingowej ZIP2A_W16 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić wskazane obszary działań komunikacyjnych i zaproponować sposoby ich usprawnienia ZIP2A_U03 Studium przypadków
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii komunikacji marketingowej 360 stopni dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej ZIP2A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego ZIP2A_K04 Projekt,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje cele, funkcje, narzędzia, zasady i procedury komunikacji marketingowej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić wskazane obszary działań komunikacyjnych i zaproponować sposoby ich usprawnienia - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować założenia strategii komunikacji marketingowej 360 stopni dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Od promocji do komunikacji marketingowej – definicja i pogłębiona analiza
Klasyczne i nowoczesne funkcje komunikacji marketingowej
Współczesna komunikacja marketingowa
Instrumentarium narzędzi komunikacji marketingowej (promocji) [reklama, public relations, sprzedaż osobista, promocja dodatkowa, formy komunikacji mobilnej i w sieci]
Psychologiczne determinanty procesu decyzyjnego konsumenta – percepcja, proces uczenia się, motywacja
Procedura tworzenia kampanii komunikacji marketingowej i jej zastosowania
Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni wokół spersonifikowanej marki
Wybrane kampanie komunikacyjne
Rodzaje wideo produkcji
Inne nowoczesne formy komunikacji
Rynek agencji wspomagających zarządzanie komunikacją marketingową
Kodeksy etyki oferentów działań komunikacyjnych.
Wybrane metody badania skuteczności komunikacji marketingowej.

Ćwiczenia projektowe:

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia
Analiza dostępnych wyników badań i przykładów
Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z metodycznym wykorzystaniem
nowoczesnych form komunikacji marketingowej
Wybrane przypadki komunikacji marketingowej (wirusowej, mobilnej, społecznościowej…)
Ćwiczenia zespołowe, analiza przykładów, rozwiązywanie case studies
Obserwacje i analiza działań komunikacji marketingowej dla wybranych obiektów rynkowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z projektu i prac z nim powiązanych,
40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania case studies i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz
z wykonania i prezentacji projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość ogólnych uwarunkowań funkcjonowania współczesnych obiektów rynkowych, w tym szczególnie techniczno-technologicznych, czy informatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Doliński D., Psychologia reklamy. Agencja Reklamowa „AIDA”, Wrocław 2001.
Drzazga M., System promocji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
Hulten B., Broweus N., Van Dijk M., Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentow a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatow
informacyjnych, blogow, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediow internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Krakow 2001.
Pluta E., Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka, TWIGGER, Warszawa 2001.
Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. Tomasza Solińskiego i Dariusza Tworzydło, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie
i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Public relations.Teoria i praktyka komunikowania, praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego, Wyd AE w Katowicach, Katowice 2007.
Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.

TARCZYDŁO Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.

TARCZYDŁO Beata, Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych: studium przypadku, Marketing
i Rynek, 2015, nr 8, s. 748–756.

TARCZYDŁO Beata, Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński nr 866. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2015 nr 39 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem, s. 97–105.

TARCZYDŁO Beata, Wybrane formy inbound marketingu w komunikacji marki z interesariuszami: studium przypadku [W:] Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, red. nauk. Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 161–169.

TARCZYDŁO Beata, Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek. Wybrane aspekty, Marketing
i Zarządzanie, nr 4, s. 381–392.

TARCZYDŁO B., HOWANIEC H. (2017), Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i praktyce ‒ wybrane aspekty. Marketing i Zarządzanie, 1 (47), s. 301–310. DOI: 10.18276/miz.2017.47-28.

TARCZYDŁO B., KONDAK A. (2017), Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, ZN WSH Zarządzanie, nr 4, s. 95–106.

Informacje dodatkowe:

1.Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1.Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach
przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2.Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.3.Zaliczenie projektu
2.Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia projektowe obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3.Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie ćwiczeń i projektu.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.
4.Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.