Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa II stopień ZIP
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-303-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_W02 Praca dyplomowa
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP2A_W15 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych ZIP2A_U11 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań ZIP2A_K05 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Praca dyplomowa

Przygotowanie w formie pisemnej pracy dyplomowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 500 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę wystawia i wpisuje do indeksu promotor pracy. Proponuje się, aby ocena wpisywana do indeksu zależała od stopnia zaawansowania przygotowania pracy lub oceniane były postępy w przygotowywaniu pracy. Nie musi to być ta sama ocena, którą student uzyskuje z recenzji pracy od promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ocena wpisywana do indeksu musi być uzyskana przed końcem semestru zgodnie z Regulaminem Studiów. W przypadku nie złozenia pracy w terminie przewidzianym regulaminem studiów, student zostaje skreślony za brak zarejestrowania pracy. Od daty takiego skreślenia przysługuję mu rok na reaktywację na obronę pracy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobierana zgodnie z tematyką pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pracę redagować zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie www Wydziału Zarządzania (np. Metodyka pisania prac)