Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Infrastruktura turystyczna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZIP-2-308-PR-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie produkcją
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą infrastruktury turystycznej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu hotelarstwa i gastronomii, obiektów kultury i szlaków. ZIP2A_W16 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie organizacji i technik pracy w obiektach hotelarskich. Wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie. Zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Potrafi podać przykłady nietypowych obiektów hotelowych. ZIP2A_W11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować bazę gastronomiczną. Zna rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania. Ma wiedzę z zakresu prawa w obrocie żywnością. Umie wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe. Zna ich typy, rodzaje oraz cele ich działania. Umie scharakteryzować obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania. Zna rodzaje szlaków turystycznych oraz potrafi podać ich przykłady. ZIP2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZIP2A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu hotelarstwa i gastronomii, obiektów kultury i szlaków. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie organizacji i technik pracy w obiektach hotelarskich. Wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie. Zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Potrafi podać przykłady nietypowych obiektów hotelowych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować bazę gastronomiczną. Zna rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania. Ma wiedzę z zakresu prawa w obrocie żywnością. Umie wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe. Zna ich typy, rodzaje oraz cele ich działania. Umie scharakteryzować obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania. Zna rodzaje szlaków turystycznych oraz potrafi podać ich przykłady. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawy hotelarstwa. Charakterystyka usług hotelarskich. Rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie
2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. Rodzaje obiektów hotelarskich. Części składowe współczesnego hotelu. Strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Przykłady nietypowych obiektów hotelowych.
3. Organizacja i technika pracy w obiektach hotelarskich. Formy hotelarstwa. Polskie i światowe organizacje hotelarskie. Marketing w hotelarstwie. Charakterystyka wybranych koncernów hotelowych.
4. Podstawowe pojęcia dotyczące pozostałych obiektów noclegowych. Ich charakterystyka, klasyfikacja, cele działania.
5. Podstawowe pojęcia z gastronomii. Podział lokali gastronomicznych. Podział obowiązków w gastronomii. Strategie działania firm gastronomicznych. Charakterystyka wybranych kuchni Europy.
6. Turystyka kulinarna. Produkt regionalny i lokalny. Metody przechowywania żywności. Żywność wygodna. Przykłady nietypowych potraw. Prawo w obrocie żywnością. Systemy zarządzania jakością żywności. Zagrożenia zdrowotne żywności. Gastronomia hotelowa. Carving. Żywność przyszłości.
8. Agroturystyka. Kategoryzacja w agroturystyce. Turystyka wiejska. Ekoturystyka. Sanatoria i uzdrowiska. Usługi hotelarskie i gastronomiczne w nich prowadzone.
9. Charakterystyka obiektów kultury, ich klasyfikacja, cechy i zadania. Rodzaje szlaków turystycznych.

Ćwiczenia projektowe:

. Animacje dla dzieci i dorosłych. Przyjęcie okolicznościowe w praktyce. Organizacja spotkań integracyjnych w hotelu. Rozwiązania ekologiczne w hotelach. Obsługa gości hotelowych. Sztuka dyplomacji.
2. Organizacja zakładu gastronomicznego. Promocja i reklama w gastronomii i hotelarstwie. Podstawy wiedzy o żywieniu. Żywność modyfikowana genetycznie. Jak sporządza się kartę menu
3. Kodeks etyki hotelarza. Role recepcji w hotelu. Gafy popełniane przez personel. Wyposażenie techniczne recepcji. Obowiązki pracowników recepcji. Współpraca recepcji z innymi działami w hoteli.
4. Zabezpieczenie gościa i jego mienia. Odpowiedzialność etyczno-moralna i cywilno-materialna hotelu. Kontrole funkcjonalne w hotelarstwie.
5. Charakterystyka wybranych obiektów kultury oraz sportowych. Zaprezentowanie wybranych rodzajów szlaków turystycznych.
6. Kontrole funkcjonalne w hotelarstwie:
• Basicvision,
• Qualivision,
• Resavision,
• kontrole anonimowe,
• rygory systemów hotelowych w zakresie utrzymania jednolitych standardów.
7. Kategoryzacja w agroturystyce. Enoturystyka.
8. Historia rozwoju gastronomii w Polsce i na świecie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 14 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia z ćwiczeń (50%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (50%).

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z wykonanej i wygłoszonej prezentacji i kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z prezentacji i kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu infrastruktury turystycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
2. Sala J., Marketing w gastronomii. PWE, Warszawa 2004.
3. Przemysł spożywczy – miesięcznik.
4. Siwiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E., Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2011.
5. Popielas J., Tauber D., Logistyka dla hotelarzy, gastronomów i nie tylko, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007.
6. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 1998.
7. Mitura E., Koniuszewska E., Hotelarstwo – organizacja pracy i technika pracy, Difin, Warszawa 2008.
8. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Promocja miasta jako jedna z form marketingu terytorialnego na przykładzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli — City promotion as one of the forms of territorial marketing based on the example of the Regional Museum in Stalowa Wola / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie franchisingu jako narzędzia budowy łańcucha przedsiębiorstw hotelarskich — The use of franchising as instruments of structures of chains of hotel companies / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Zarządzanie jakością żywności na przykładzie zakładów gastronomicznych — Food quality management based on gastronomic venues case study / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja ; ISSN 1899-7228. — 2011 z. 7, s. 47–62. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Dodatkowo student ma możliwość przystąpienia do terminu dodatkowego po odbyciu regulaminowych terminów zaliczeń z warunkiem posiadania wszystkich obecności (również usprawiedliwionych) zarówno na wykładach i ćwiczeniach.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach ćwiczeniowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną.