Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie informacjami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-210-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie o istocie i zasadach funkcjonowania systemu informacyjnego organizacji w warunkach dynamicznej zmiany otoczenia ZP2A_W27 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 wie o zależnościach między architekturą systemów informacyjnych a rozwojem organizacji ZP2A_W27 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 identyfikuje i rozpoznaje obszar rozwiązań podstawowych problemów decyzyjno-informacyjnych ZP2A_U14 Studium przypadków
M_U002 umie rozpoznać podstawowe funkcje informacji ZP2A_U07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie o istocie i zasadach funkcjonowania systemu informacyjnego organizacji w warunkach dynamicznej zmiany otoczenia + - - - - - - - - - -
M_W002 wie o zależnościach między architekturą systemów informacyjnych a rozwojem organizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 identyfikuje i rozpoznaje obszar rozwiązań podstawowych problemów decyzyjno-informacyjnych - + - - - - - - - - -
M_U002 umie rozpoznać podstawowe funkcje informacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa

   
  1.1. Koncepcyjny model organizacji
  1.1. Ewolucja teorii organizacji
  1.2. Strategia, otoczenie i system informacyjny
  1.3. Dynamika procesów organizacyjnych

 2. 2. Informacyjne systemy przedsiębiorstwa

  2.1. Informacja a proces decyzyjny
  2.2. Funkcje informacji
  2.3. System informacji
  2.4. Systemy pozyskiwania informacji
  2.5. Systemy przetwarzania informacji

 3. 3. Strategiczne systemy informacyjne

  3.1. Proces myślenia strategicznego
  3.2. Zasady strategicznego zarządzania informacją
  3.3. Interakcje w formułowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa
  3.4. Koncepcja strategicznego systemu informacyjnego – strategia informacyjna a
  e_strategia

Ćwiczenia audytoryjne:
Studium przypadków

Tematy i teksty przypadków – http://www.zarz.agh.edu.pl/pfilipow/

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Przygotowanie do zajęć 53 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,4 CW + 0,4 WT + 0,2 OBW

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Allaire Y., Firsirotu M.E.: Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000
Bubnicki Z.: Podstawy informatycznych systemów zarządzania, W-wo P.W., Wrocław 1993
Christhopher M.: Strategia zarządzania dystrybucja, Placet, Warszawa 1996
Durlik I.: Inżynieria zarządzania, AMP, Katowice 1993
Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2001
Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, W.A.E. im. O.Langego, Wrocław 1996
Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa1998
Penc J.: Decyzje w zarządzaniu, W-wo PSB, Kraków 1995
Penc J.: Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1999
Peppard J., Rowland Ph.: Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997
Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, W-wo AGH, Kraków 1997
Steinbeck H.H.: Total Quality Management, Placet, Warszawa 1998
Witkowski T.: Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000
Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak