Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody ilościowe w zarządzaniu
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-103-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stach Izabella (istach@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wiernek Mateusz (mwiernek@zarz.agh.edu.pl)
dr Stach Izabella (istach@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Byrska-Rąpała Alicja (abyrska@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować metody ilościowe znajdujące zastosowanie w procesie podejmowania decyzji zarówno w środowisku pewnym, jak i w warunkach ryzyka lub niepewności. ZP2A_W13 Kolokwium
M_W002 Identyfikuje metody ekonometryczne znajdujące zastosowanie w modelowaniu i prognozowaniu procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. ZP2A_W12 Kolokwium
M_W003 Zna zaawansowane metody i narzędzia statystyczne stosowane w zarządzaniu ZP2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele ilościowe do analizy i prognozowania przebiegu wybranych problemów w przedsiębiorstwie. Modele takie potrafi rozwiązywać (również z wykorzystaniem programu komputerowego) i przeprowadzić analizę wrażliwości znalezionego rozwiązania. ZP2A_U05
M_U002 Potrafi dopasować odpowiednie metody ilościowe do opisu i analizy problemów w przedsiębiorstwie. ZP2A_U04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować metody ilościowe znajdujące zastosowanie w procesie podejmowania decyzji zarówno w środowisku pewnym, jak i w warunkach ryzyka lub niepewności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Identyfikuje metody ekonometryczne znajdujące zastosowanie w modelowaniu i prognozowaniu procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zaawansowane metody i narzędzia statystyczne stosowane w zarządzaniu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele ilościowe do analizy i prognozowania przebiegu wybranych problemów w przedsiębiorstwie. Modele takie potrafi rozwiązywać (również z wykorzystaniem programu komputerowego) i przeprowadzić analizę wrażliwości znalezionego rozwiązania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dopasować odpowiednie metody ilościowe do opisu i analizy problemów w przedsiębiorstwie. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do metod ilościowych w zarządzaniu. Podstawowe pojęcia analizy ilościowej. Modele ilościowe najczęściej wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Prawdopodobieństwo i rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkłady dyskretne:
dwumianowy, hipergeometryczny, Pascala, Poissona.
3. Rozkłady ciągłe: jednostajny, normalny, chi-kwadrat, studenta, Fishera-Snedecora.
4. Wnioskowanie statystyczne: estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji generalnej.
5. Wnioskowanie statystyczne: weryfikacja hipotez statystycznych.
6. Analiza wariancji: jednoczynnikowa i dwuczynnikowa. Analiza wariancji w modelach regresji.
7. Metoda programowania liniowego: postać ogólna, metody i algorytmy rozwiązań. Problem alokacji zasobów. Problem mieszanki. Analiza wrażliwości.
8. Dualność w zagadnieniu programowania liniowego. Ceny dualne, twierdzenie dualne i o różnicach dopełniających.
9. Zagadnienie transportowe: klasyczne i wieloetapowe.
10. Programowanie całkowitoliczbowe: metody rozwiązywania, problem alokacji kapitału.
11. Optymalizacja sieci: problem najkrótszej i najdłuższej drogi, problem maksymalnego przepływu w sieci, problem minimalnego drzewka rozpiętego na sieci, problem komiwojażera.
12. Zarządzanie projektami: metody CPM, PERT i CPM-COST.
13. Teoria decyzji: metody rozwiązywania w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Metoda drzewka decyzyjnego. Różne kryteria rozwiązań.
14. Teoria gier: dwuosobowe gry o sumie zerowej. Metody rozwiązywania gier: metoda minimaksu i metoda programowania liniowego.
15. Programowanie dynamiczne: zagadnienie plecakowe, zagadnienie dyliżansu, sterowanie zapasami wyrobów gotowych.

Ćwiczenia projektowe:

1. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa.
2. Zmienne losowe skokowe. Rozkłady zmiennych skokowych.
3. Zmienne losowe ciągłe. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych.
4. Estymacja punktowa i przedziałowa.
5. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne i nieparametryczne hipotezy.
6. Analiza wariancji.
7. Programowanie liniowe: metoda geometryczna i komputerowa rozwiązania, analiza postoptymalizacyjna.
8. Alokacja zasobów i problem diety. Analiza wrażliwości.
9. Zagadnienie dualne. Interpretacja ekonomiczna zagadnienia dualnego.
10. Zagadnienie całkowitoliczbowe. Problemy rozkroju. Budowanie modeli matematycznych, rozwiązywanie ich z wykorzystaniem programu komputerowego i interpretacja wyników.
11. Klasyczne zagadnienie transportowe i zagadnienie przydziału. Budowanie modeli matematycznych, rozwiązywanie ich z wykorzystaniem programu komputerowego i interpretacja wyników.
12. Metody optymalizacji sieciowej: wieloetapowe zagadnienie transportowe, problem najkrótszej ścieżki, problem komiwojażera, zagadnienie maksymalnego przepływu, zagadnienie minimalnego drzewka rozpiętego na sieci. Budowanie modeli matematycznych, rozwiązywanie ich z wykorzystaniem programu komputerowego i interpretacja wyników..
13. Metody ścieżki krytycznej: CPM i PERT.
14. Teoria decyzji: metoda drzewka decyzyjnego.
14. Teoria gier: gry o sumie zerowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 42 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium I (dotyczące zagadnień statystyki matematycznej) – 50%;
Kolokwium II (dotyczące zagadnień badań operacyjnych) – 50%.
Uwaga. Każde z kolokwiów musi być zaliczone na co najmniej ocenę dostateczną (3.0).

Jeśli student nie zaliczył kolokwiów (lub był na nich nie obecny) w podstawowym terminie, to może być dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego w poprawkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia jeśli jego frekwencja w zajęciach nie jest niższa niż 50%.

Aby przedmiot mógł być zaliczony student musi uczęszczać na co najmniej 50% zajęć. W przypadku niższej frekwencji przedmiot musi być powtórzony.

Ocena na zaliczenie ćwiczeń projektowych jest obliczana jako średnia ocen z dwóch kolokwiów.
Ocena końcowa jest taka sama jak ocena z ćwiczeń projektowych, jeżeli student otrzymał zaliczenie w pierwszym terminie. (Otrzymanie zaliczenia oznacza, że student otrzymał co najmniej ocenę dostateczną.) Jeżeli zaliczenie zostało uzyskane w kolejnych terminach (tzn. drugim lub trzecim), to ocena końcowa jest średnią ocen z wszystkich terminów, ale nie jest niższa niż ocena dostateczna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: podstawowa znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej oraz matematyki na poziomie co najmniej średnim.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Badania operacyjne [Filipowicz P., Łucki Z., Stach i., Wąchol J. (2008). Wydawnictwa AGH, Kraków].
Badania operacyjne [Ignasiak E. (2001). Badania operacyjne, Warszawa].
Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania [Sawik T. (1998). Wydawnictwa AGH].
Badania operacyjne [Wagner, R. (1980). PWN, Warszawa].
Statystyka [Sobczyk M. (2001). PWE, Warszawa].
Statystyka i ekonometria [Byrska Rąpała A., Kozarkiewicz A. (2011). Wydawnictwa AGH, Kraków].
Statystyka w zarządzaniu [Aczel A.D. (2000). PWN, Warszawa].

Literatura uzupełniająca:
Badania operacyjne w praktyce menedżera [Wojeński J., Urich R. (2004). Oficyjna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa].
Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu [Całczyński A., Kędzierska-Stróż D., Orzechowska D., Śleszyński Z. (2000). Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom].
Wprowadzenie do badań operacyjnych [Trzaskalik T. (2008). PWE, Warszawa].
Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych [Czyżycki R., Hundert M., kłóska R. (2005). Economicus Szczecin, Szczecin].

Programy komputerowe: Statgraphics Centurion; WinQSB 2.0.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Jeśli student nie zaliczył kolokwiów (lub był na nich nie obecny) w podstawowym terminie, to może być dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego w poprawkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia jeśli jego frekwencja w zajęciach nie jest niższa niż 50%.

Aby przedmiot mógł być zaliczony student musi uczęszczać na co najmniej 50% zajęć. W przypadku niższej frekwencji przedmiot musi być powtórzony.

Ocena na zaliczenie ćwiczeń projektowych jest obliczana jako średnia ocen z dwóch kolokwiów.
Ocena końcowa jest taka sama jak ocena z ćwiczeń projektowych, jeżeli student otrzymał zaliczenie w pierwszym terminie. (Otrzymanie zaliczenia oznacza, że student otrzymał co najmniej ocenę dostateczną.) Jeżeli zaliczenie zostało uzyskane w kolejnych terminach (tzn. drugim lub trzecim), to ocena końcowa jest średnią ocen z wszystkich terminów, ale nie jest niższa niż ocena dostateczna.