Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-105-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Drożdż Marek (mdrozdz@zarz.agh.edu.pl)
Kulczycka Joanna (jkulczyc@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - Wie jak powstał i rozwijał się CSR w Polsce i na świecie - Wie jaka jest metodyka oraz obszary wpływu - Wie jakie są przykładowe firmy CSR w Polsce i na świecie ZP2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 - Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów ZP2A_W05, ZP2A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony ZP2A_U13, ZP2A_U18, ZP2A_W27, ZP2A_W06 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K004 - Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm ZP2A_K08, ZP2A_K04, ZP2A_K10, ZP2A_U06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - Wie jak powstał i rozwijał się CSR w Polsce i na świecie - Wie jaka jest metodyka oraz obszary wpływu - Wie jakie są przykładowe firmy CSR w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - Umie przedstawić podstawowe definicje i pojęcia z zakresu CSR - Umie przedstawić wskaźniki i zasady oceny podmiotów + + - - - - - - - - -
M_U002 - potrafi przygotować projekt rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazać jego mocne i słabe strony + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 - Potrafi ocenić wpływ CSR na konkurencyjną pozycję podmiotów - Potrafi zidentyfikować obszary rozwoju, w celu ewoluowania firm do społecznie odpowiedzialnych - Potrafi zaproponować rozwiązania w firmach, w celu osiągnięcia społecznej odpowiedzialności firm + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje i pojęcia – podczas zajęć student zapozna się i przyswoi podstawowe definicje i pojęcia z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CSR.
2. Historia – omówiony zostanie rozwój idei CSR zarówno w kraju jak i na świecie oraz jej wpływ na ewoluowanie dokumentów i strategii UE oraz poszczególnych krajów.
3. Metodyka, obszary wpływu, wskaźniki i zasady ocena – przedstawiony zostanie: obszar wpływu zdefiniowany w oparciu o projekt normy ISO 26000, metodyka CSR, jedne z najważniejszych narzędzi raportowania CSR – wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative tj. Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej) oraz zasad oceniania.
4. Firmy CSR w Polsce i na świecie – omówione zostaną firmy społecznie odpowiedzialne i obszar ich społecznej aktywności, zarówno krajowe i zagraniczne, np. Telekomunikacja Polska (Wolontariat pracowniczy, Greet IT…), UPPC Polska (Akademia e-seniora, Zielony Rok), czy też GlaxoSmithKline (Promyk dnia, Mam haka na raka,
Orange Day).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Wpływ CSR na firmy – praktyczne ćwiczenia pozwolą studentowi dostrzec wpływ społecznej odpowiedzialności firm na jej konkurencyjną pozycję na rynku i w swojej przyszłej pracy dążyć do wprowadzania CSR w swoim nowym miejscu pracy.
2. Identyfikacja koniecznych zmian – student będzie mobilizowany do kreatywnego myślenia. Zadaniem studenta będzie identyfikacja koniecznych zmian w przedsiębiorstwie.
3. Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa w kierunku CSR – na podstawie wykładów i ćwiczeń, zadaniem studenta będzie przygotowanie projektu rozwoju dowolnej firmy, aby stała się firmą społecznie odpowiedzialną.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnej oceny podsumowującej z ćwiczeń (40%) i pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (60%). Podsumowująca ocena z ćwiczeń jest obliczana na podstawie projektu i aktywności w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na egzaminie;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
2. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy. Etyka Biznesu, PWN, Warszawa 2000.
3. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
4. Harvard Business School Press, Społeczna odpowiedzialność Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007.
5. Koneczna R., CSR i jego narzędzia jako element strategii firm- praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE, Kraków 2014.
6. Raport “US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014”
7. Paliwoda-Matiolańska Adriana, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Joanna KULCZYCKA, Herbert WIRTH, Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych
w Polsce, ZN PAN IGSMiE 2010 (https://www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN79/Kulczycka-Wirth.pdf)
Koneczna, R. , Kulczycka, J., Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce, Przegląd Górniczy 2012/T. 68, nr 3 | 5—10

Informacje dodatkowe:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na egzaminie;
- efekty umiejętności i kompetencji społecznych weryfikowane będą na ćwiczeniach i kolokwiach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- podejście do egzaminu wymaga pozytywnej oceny z zaliczenia;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.