Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing internetowy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-202-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Nowak Michał (nowak@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna współczesne technologie informacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w sieci Internet ZP2A_W11 Egzamin
M_W002 Potrafi definiować pojęcia charakterystyczne dla marketingu internetowego i wyjaśniać różnice pomiędzy marketingiem internetowym a marketingiem klasycznym ZP2A_W26 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować właściwe narzędzie marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej ZP2A_U04 Projekt
M_U002 Potrafi skonstruować narzędzia wykorzystywane do promocji internetowej przedsiębiorstwa ZP2A_U06 Projekt
M_U003 Potrafi krytycznie ocenić przyjęte przez przedsiębiorstwa strategie e-marketingu ZP2A_U09 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi komunikować się w środowisku internetowym w związku z wykonywaniem zadań marketingowych ZP2A_U04 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odróżniać działalność etyczną w Internecie od działalności wątpliwej moralnie ZP2A_K08 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna współczesne technologie informacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w sieci Internet + + - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi definiować pojęcia charakterystyczne dla marketingu internetowego i wyjaśniać różnice pomiędzy marketingiem internetowym a marketingiem klasycznym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować właściwe narzędzie marketingu internetowego do odpowiedniej sytuacji rynkowej + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować narzędzia wykorzystywane do promocji internetowej przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi krytycznie ocenić przyjęte przez przedsiębiorstwa strategie e-marketingu + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi komunikować się w środowisku internetowym w związku z wykonywaniem zadań marketingowych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odróżniać działalność etyczną w Internecie od działalności wątpliwej moralnie + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Marketing Internetowy

Pojęcie i istota działań marketingowych w Internecie.
Historia Internetu. Internet Polsce. Zalety i wady prowadzenia działalności za pomocą Internetu .
Internetowy marketing-mix
Promocja w Internecie: reklama, programy lojalnościowe, kampanie promocyjne
E-handel, sprzedaż internetowa
Obszary zastosowania Internetu w marketingu: badania marketingowe, informacje wtórne, zdobywanie informacji pierwotnych, badania ilościowe i jakościowe, rzetelność uzyskiwanych informacji.
E-mailing
Web 2.0 i Web3.0 – wykorzystanie komercyjne
Nowoczesne tendencje w marketingu internetowym
Najpopularniejsze strategie marketingowe w sieci, modele biznesu, uwarunkowania wyboru strategii , kryteria wyboru strategii, wady, zalety i zagrożenia wypływające ze stosowania konkretnych strategii

Ćwiczenia audytoryjne:

Różnice pomiędzy klasycznym marketingiem a e-marketingirm
Wyszukiwanie danych w Internecie. Skuteczne wykorzystanie Internetu.
Dyskusja typowego korzystania z sieci Internet.
Analiza wybranej kampanii promocyjnej w Internecie
Dyskusja recepcji kampanii promocyjnych w Internecie.
Przykłady działań PR podejmowanych w Internecie.
Zakupy w sieci Internet – sklepy, aukcje, giełdy.
Analiza sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.
Nowoczesne tendencje w marketingu internetowym.
E-wizerunek
Projektowanie kampanii e-mailingowej
Problemy etyczne i prawne związane z Internetem
Projektowanie własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu sieci Internet.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 6 godz
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena będzie średnią ważoną z egzaminu (40%), wykonanego samodzielnie projektu (30%) oraz ocen z ćwiczeń laboratoryjnych (30%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu marketingu. Zrozumienie podstawowych pojęć dotyczących funkcjonowania sieci Internet. Umiejętność obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dutko B.(red) – Biblia E-Biznesu, OnePress, Warszawa 2013
Frontczak T. – Twój biznes w Internecie. Podręcznik e-marketingu, Axel Springer Polska, Warszawa 2009
Kaznowski D. – Nowy marketing w Internecie, Diffin, Warszawa 2007
Królewski J., Sala P. – E-marketing, Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Mącik R. – Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009
Michalak P., Daszkiewicz D., Musz A., – Marketing wirusowy w Internecie, Helion, Gliwice 2009
Pankiewicz K. (red) – E-marketing w akcji, Helion, Gliwice 2008
Scott – D.M. – Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowego — Promotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH,

Search engine promotion as an Internet marketing tool / Adam RYŚ // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 253–267. — Bibliogr. s. 266–267, Summ.

Najważniejsze czynniki kampanii e-mailowej na przykładzie profesjonalnych organizacji sportowych — Key factors to the e-mail compaign base on the example of proffesional sports organizations / Michał NOWAK // W: Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 191–204. — Bibliogr. s. 203, Streszcz.

Obsługa klienta w erze Facebooka — Customer service in Facebook age / Michał NOWAK // W: Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. — ISBN: 978-83-63713-76-8. — S. 195–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz

Informacje dodatkowe:

Brak