Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-203-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje cele, funkcje, narzędzia, zasady i procedury komunikacji marketingowej organizacji ZP2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna prawne aspekty komunikacyjnych działań marketingowych ZP2A_W23 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U003 Potrafi ocenić wskazane obszary działań komunikacyjnych i zaproponować sposoby ich usprawnienia ZP2A_U04, ZP2A_U07, ZP2A_U06, ZP2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U005 Potrafi zaprojektować założenia strategii komunikacji marketingowej 360 stopni dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej ZP2A_U04, ZP2A_U07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i potrafi nawiązać współpracę z podmiotami wspierającymi wdrożenie metodycznych działań z zakresu komunikacji marketingowej ZP2A_K06, ZP2A_K09, ZP2A_K07, ZP2A_K05 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_K002 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy zespołowej nad projektem strategii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego ZP2A_K09, ZP2A_K07, ZP2A_K02 Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje cele, funkcje, narzędzia, zasady i procedury komunikacji marketingowej organizacji + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna prawne aspekty komunikacyjnych działań marketingowych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi ocenić wskazane obszary działań komunikacyjnych i zaproponować sposoby ich usprawnienia - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaprojektować założenia strategii komunikacji marketingowej 360 stopni dla obiektu rynkowego w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość i potrafi nawiązać współpracę z podmiotami wspierającymi wdrożenie metodycznych działań z zakresu komunikacji marketingowej + + - - - - - - - - -
M_K002 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy zespołowej nad projektem strategii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Od promocji do komunikacji marketingowej – definicja i pogłębiona analiza
Klasyczne i nowoczesne funkcje komunikacji marketingowej
Zintegrowana komunikacja marketingowa
Instrumentarium narzędzi komunikacji marketingowej (promocji)
Działania ATL (Above The Line) prowadzone w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (outdoor), reklama wewnętrzna ( indoor) itp.
Działania BTL (Below The Line) działania skierowane do konkretnego adresata (np. detalisty, konsumenta), zalicza się do nich: materiały POS ( point of sales) lub POP ( point of purchase); akcje promocji sprzedaży; public relations; ambient media; sponsoring, formy marketingu bezpośredniego: Direct marketing, Direct Mail, itd.; sweepstakes – gry losowe, totalizator: loterie; kwizy; zakłady bukmacherskie; tombole; gry na zgadywanie: zagadki, szarady; konkursy; sampling; product placement; eventmarketing; Mobile-Marketing i Bluetooth-Marketing; sprzedaż bezpośrednią; Ambush Marketing (także: Parasite Marketing) marketing pasożytniczy; marketing wirusowy; marketing partyzancki; optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych; artykuły w mediach drukowanych itd.
Istota i rola reklamy w kształtowaniu postaw i zachowań nabywców.
Psychologiczne determinanty procesu decyzyjnego konsumenta – percepcja, proces uczenia się, motywacja.
Opracowanie strategii kreatywnej przy uwzględnieniu psychologicznych charakterystyk nabywcy.
Obietnice zawarte w reklamie. Mapa percepcji konsumenta.
Public relations (PR) – korzenie, definicja i instrumentarium
Długofalowa polityka public relations organizacji
Wewnętrzne działania public relations
Strategiczne podejście do media relations
Wybrane formy public relations (relacje inwestorskie, lobbing, innowacyjne PR on-line i inne)
Audyt działalności public relations organizacji
Branżowe i sektorowe ujęcie public relations
Działania merchandisingowe w praktyce gospodarczej – zasady i strategie
Czynniki determinujące działania merchandisingowe
Zakres działań i środków merchandisingowych (zagospodarowanie przestrzeni jednostki, rozmieszczenie grup asortymentowych w ramach stoisk, eksponowanie produktów na półkach sklepowych, kształtowanie otoczenia fizycznego, cross merchandising)
Narzędzia wspomagające ekspozycję w jednostce handlowej
Efektywność działań merchandisingowych
Inne nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Procedura tworzenia kampanii komunikacji marketingowej
Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni wokół spersonifikowanej marki
Rynek agencji wspomagających zarządzanie komunikacją marketingową
Kodeksy etyki oferentów działań promocyjnych.
Wybrane metody badania skuteczności komunikacji marketingowej.

Ćwiczenia audytoryjne:

Od promocji do komunikacji marketingowej – pogłębiona analiza podstawowych pojęć
Funkcje komunikacji marketingowej
Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z metodycznym wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji marketingowej
Działanie reklamy
Określenie celów kampanii reklamowej.
Tworzenie brief’u kreatywnego
Identyfikacja psychologicznych czynników oddziałujących na percepcję konsumenta
Zasady konstruowania różnych form reklamy z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań konsumenta.
Etyczne aspekty działalności reklamowej.
Analiza celów, funkcji i zasad public relations
Procedura tworzenia strategii public relations organizacji
Obszary funkcjonalne metodycznych public relations
Zadane cele a strategiczne programy wewnętrznych PR
Umiejętne angażowanie przedstawicieli mediów w budowanie relacji z otoczeniem
Ćwiczenia w adaptowaniu wybranych narzędzi PR dla potrzeb konkretnych przypadków z rynku
Audyt działalności public relations wybranego podmiotu rynkowego
Badanie rezultatów działań PR i wypracowywanie sposobów ich usprawniania.
Analiza przykładów działań merchandisingowych wybranych przedsiębiorstw
Zasady merchandisingu w praktyce gospodarczej
Techniki ekspozycyjne i ich adaptacja dla potrzeb wylosowanego produktu
Analiza czynników determinujących strategię merchandisingową przedsiębiorstwa
Projekty zespołowe – analiza wybranych obszarów działań merchandisingowych
Inne nowoczesne formy działań ATL i BTL
Projekt kampanii komunikacji marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych z wszystkich aktywności studenta
(wynikających z udziału w zajęciach i zasad podanych przez prowadzącego na pierwszym spotkaniu).
Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględniane są oceny z zaliczenia ćwiczeń, prac indywidualnych, projektu, testu wiedzy z materiału wykładowego oraz innych aktywności studenta (np. zadania dodatkowe, projekty, analiza przykładów z rynku itd.).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość marketingowego podejścia do funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki rynkowej. Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2008.
Caples J., Mahn Fred E., Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Doliński D., Psychologia reklamy. Agencja Reklamowa „AIDA”, Wrocław 2001.
Drzazga M., System promocji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
Hulten B., Broweus N., Van Dijk M., Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2002.
Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Kuś G., Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania, Novae Res Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2011.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Nierenberg B., Wybrane problemy badania skuteczności reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
Nowak W.P., Media planning. Wyd. Marketingowy Dom Wydawniczy Proteus, Kraków 2001.
Pluta E., Public relations – moda czy konieczność? Teoria i praktyka, TWIGGER, Warszawa 2001.
Public relations – narzędzia przyszłości, pod red. Tomasza Solińskiego i Dariusza Tworzydło, Wyd. WSIiZ w rzeszowie, Rzeszów 2007.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Public relations.Teoria i praktyka komunikowania, praca zbiorowa pod red. Henryka Przybylskiego, Wyd AE w Katowicach, Katowice 2007.
Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
Russell J. T., Lane W. R., Reklama wg Ottona Klepnera. Wyd. FELBERG SJA, 2000.
Skuteczne techniki public relations, red. Anne Gregory, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PROSZOWSKA Anita, Promocja w mediach społecznościowych w warunkach kryzysu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu: odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys? red. nauk. Jan Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 385–390.
PRYMON-RYŚ Ewa, Marketing communication plan for introducing a new brand into the market [w:] Marketing and logistics problems in the management of organization, eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2011, s. 97–111.
PRYMON-RYŚ Ewa, Zarządzanie trwałymi relacjami z klientami [w:] Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, s. 91–96.
PRYMON-RYŚ Ewa,Wykorzystanie portali społecznosciowych w zarządzaniu relacjami z klientem [w:] Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami, red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 181–193.
TARCZYDŁO Beata, Kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy w kampanii komunikacji marketingowej, [w:] Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 205–211.
TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 238–249.
TARCZYDŁO Beata, Wzbudzanie emocji i kreowanie doświadczeń w kampanii komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek 4/2014, s. 159–165.

Informacje dodatkowe:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2. Zaliczenie testu wiedzy z materiału wykładowego
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.4. Zaliczenie projektu

2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego
zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń oraz zaliczenie testu wiedzy z materiału wykładowego.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.