Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań marketingowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-204-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student definiuje cele i funkcje badań marketingowych ZP2A_W10 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student potrafi wybrać właściwe metody badawcze i zaplanować ich wykorzystanie do rozwiązania konkretnego problemu rynkowego przedsiębiorstwa ZP2A_W14 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student buduje projekt badań wspierający podejmowanie decyzji w organizacji ZP2A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektującym proces badania marketingowego służącego rozwiązaniu postawionego problemu ZP2A_K09 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student definiuje cele i funkcje badań marketingowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wybrać właściwe metody badawcze i zaplanować ich wykorzystanie do rozwiązania konkretnego problemu rynkowego przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student buduje projekt badań wspierający podejmowanie decyzji w organizacji + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole projektującym proces badania marketingowego służącego rozwiązaniu postawionego problemu - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Metody badań marketingowych – wykłady

Wykłady
 Informacja i wiedza we współczesnej gospodarce,
 Dane i informacje marketingowe.
 Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych.
 Zakres przedmiotowy i funkcje badań.
 Etapy procesu badawczego.
 Badania marketingowe wtórne i pierwotne.
 Procedura projektowania badań marketingowych.
 Etapy i metody doboru próby badawczej.
 Badania ilościowe i jakościowe.
 Metody i techniki badań marketingowych.
 Etapy opracowywania kwestionariusza badawczego.
 Źródła informacji.
 Analiza i interpretacja danych.
 Opracowanie raportu z badań.

Ćwiczenia audytoryjne:
Metody badań marketingowych – ćwiczenia

Analiza przykładów rynkowych i projektowanie własnych rozwiązań (projekt) w ramach obszarów tematycznych prezentowanych na wykładach, tj.:
 Etapy procesu badawczego.
 Badania marketingowe wtórne i pierwotne.
 Procedura projektowania badań marketingowych.
 Etapy i metody doboru próby badawczej.
 Badania ilościowe i jakościowe.
 Metody i techniki badań marketingowych.
 Etapy opracowywania kwestionariusza badawczego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie

Zaliczenie kolokwium z wyłożonego materiału. Wykazanie się praktyczną umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy podczas realizacji projektu i kejsów z badań marketingowych.

Ocena końcowa

Uwzględnia wynik zaliczenia z ćwiczeń oraz nadobowiązkowej dodatkowej pracy projektowej w ramach zajęć wykładowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza ogólna z zakresu marketingu, podstaw zarządzania i ekonomii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Badania marketingowe (pod red. J. Perenca), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
2) Badania marketingowe. Teoria i praktyka (pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
3) Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstaw metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4) Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
5) Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
6) Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
7) Kauf S., Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
8) Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
9) Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
10) Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PROSZOWSKA Anita, Badania rynku jako narzędzie doskonalenia oferty firmy szkoleniowej [w:] Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 747, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 28, s. 143–152.

PROSZOWSKA Anita, STYBEL Aleksandra, Opinion About the Modern Web Advertising – Survey Results, Service Management No. 779 Vol. 10 2013, s. 65-75.

PROSZOWSKA Anita, Wpływ modelu kulturowego nabywcy na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu – studium porównawcze rynku polskiego i holenderskiego, Marketing i Rynek 11/2014, s. 442-450.

Informacje dodatkowe:

Pozostałe obszaru reguluje regulamin studiów AGH.

Nieobecność na wykładach nie powoduje obniżenia oceny końcowej z przedmiotu. Student ma obowiązek zapoznać się bezpośrednio po wykładzie (1 tydzień) z przekazanym materiałem i wykonać zadania podane przez wykładowcę zgodnie z podanym harmonogramem.

Integralnym elementem zajęć są ćwiczenia i zadania realizowane przez studentów. W przypadku nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych student ma obowiązek indywidualnego wykonania zadania i oddania go prowadzącemu w terminie możliwie najkrótszym po zaistniałej nieobecności (max. 2 tygodnie). Jeżeli ze względu na specyfikę ćwiczenia nie ma możliwości jego późniejszego, indywidualnego wykonania wówczas student otrzymuje do realizacji inne zadanie z danego zakresu materiału.

Zaliczenia poprawkowe są realizowane w czasie konsultacji prowadzącego zajęcia. W przypadku, gdy student z ważnych przyczyn nie może się pojawić w terminie konsultacji może się ubiegać o możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego w innym indywidualnie ustalonym terminie. Zgoda na taki termin zależy od możliwości prowadzącego i wcześniejszych dokonań studenta.