Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing przemysłowy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-205-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Waszkielewicz Wiesław (wwaszkie@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi dobierać kryteria segmentacji rynku przemysłowego i oszacować atrakcyjność docelowych segmentów rynku ZP2A_W10, ZP2A_W26 Projekt,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej,
Referat,
Sprawozdanie,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować strategię marketingową przedsiębiorstwa przemysłowego wykorzystując poznane instrumenty marketingowe ZP2A_U09, ZP2A_U18, ZP2A_U07, ZP2A_U20 Projekt,
Prezentacja
M_U002 Umie identyfikować zachowania zakupowe nabywców przemysłowych i przygotować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego ZP2A_U07, ZP2A_U02, ZP2A_U20 Kolokwium
M_U003 Wyjaśnia wpływ zidentyfikowanych elementów otoczenia marketingowego na procesy zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem przemysłowym ZP2A_U18, ZP2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie kompletuje informacje na temat rynku przemysłowego oraz organizuje pracę w grupie projektowej. ZP2A_K04, ZP2A_K09, ZP2A_K07 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi rozważać wybrane problemy etyczne w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadnić swoje stanowisko ZP2A_K08 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi dobierać kryteria segmentacji rynku przemysłowego i oszacować atrakcyjność docelowych segmentów rynku + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować strategię marketingową przedsiębiorstwa przemysłowego wykorzystując poznane instrumenty marketingowe + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie identyfikować zachowania zakupowe nabywców przemysłowych i przygotować ofertę marketingową dla klienta przemysłowego + + - - - - - - - - -
M_U003 Wyjaśnia wpływ zidentyfikowanych elementów otoczenia marketingowego na procesy zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem przemysłowym + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie kompletuje informacje na temat rynku przemysłowego oraz organizuje pracę w grupie projektowej. - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi rozważać wybrane problemy etyczne w zarządzaniu marketingiem przemysłowym i uzasadnić swoje stanowisko - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Istota marketingu przemysłowego.
Proces zarządzania marketingowego na rynku przemysłowym.
Struktura rynku przemysłowego.
Popyt na dobra przemysłowe.
Proces zakupów w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Zachowania nabywcze organizacji.
Segmentacja rynku produktów przemysłowych. Wybór rynku docelowego.
Elementy marketingu-mix: produkt w marketingu przemysłowym.
Elementy marketingu-mix: ustalenie cen produktów przemysłowych
Elementy marketingu-mix: zarządzanie przemysłowymi kanałami dystrybucji
Elementy marketingu-mix: promocja produktów przemysłowych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawowe pojęcia marketingu przemysłowego.
Etyczne aspekty marketingu przemysłowego.
Analiza relacji pomiędzy podmiotami rynku przemysłowego.
Metody prognozowania popytu na dobra przemysłowe.
Organizacja procesu zakupu w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Proces i kryteria segmentacja rynku produktów przemysłowych.
Zasady tworzenia oferty rynkowej przedsiębiorstwa przemysłowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa uwzględnia ocenę z zaliczenia ćwiczeń (40%) i ocenę z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń uwzględnia oceny cząstkowe z ćwiczeń reaalizowanych podczas zajęć w grupach, zadania indywidualne jako prace realizowane poza zajęciami oraz oceny z zadań projektowych realizowanych w grupach projektowych.
Kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.
W razie niezaliczenia kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w trakcie sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane po uzgodnieniu z reprezentantem grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z marketingu oraz zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Golik-Górecka G., Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004
Gołębiowski T. (red.), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003
Kotler P., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Olczak A., Urbaniak M., Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- W. Waszkielewicz, E. Prymon-Ryś, Cechy marketingu przemysłowego wynikające z charakterystycznych zachowań nabywców instytucjonalnych, [w:] Zarządzanie w przemyśle: teoria i praktyka. Wyzwania XXI wieku, (red. nauk.) A. Jankowska-Kłapkowska, M. Księżyk, A. Peszko, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania, Kraków 1999, s. 401-406.
- W. Waszkielewicz, E. Prymon-Ryś, A. Ryś, R. Budzik, Segmentacja rynku produktów przemysłowych jako podstawa formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska, Seria Metalurgia, nr 12, Częstochowa 2000, s. 266-271.
- E. Prymon-Ryś, Charakterystyka relacji pomiędzy partnerami rynkowymi na rynku dóbr przemysłowych, [w:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, (red. nauk.) W. Waszkielewicz; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2000, s. 62-68.
-E. Prymon-Ryś, A. Ryś, Dystrybucja i sprzedaż produktów przemysłowych na rynkach Polski i Europy Zachodniej, [w:] Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Częstochowska, Seria Metalurgia, nr 12, Częstochowa 2000, s. 248-254.
-M. Dudek, M. Maternowska, G. Mazur, Z. Mazur, J. Obrzud, A. Podobiński, E. Prymon-Ryś, A. Ryś, W. Waszkielewicz, Marketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową,(red.) A. Podobiński, Scriptorium „TEXTURA”, Kraków 2002
-M. Dudek, G. Mazur, Z. Mazur, J. Obrzud, A. Podobiński, A. Proszowska, E. Prymon-Ryś, B. Tarczydło, W. Waszkielewicz, Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, (red. nauk.) A. Podobiński, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
-E. Prymon-Ryś, Ustalenie i wybór struktury przemysłowych kanałów dystrybucji, [w:] Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji, ( red. nauk.) H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010, s. 349-369.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.