Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne koncepcje i działania marketingowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-301-MK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Marketing
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji i innowacyjnych działań marketingowych w praktyce skutecznego zarządzania obiektami rynkowymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje różne innowacyjne koncepcje i metody marketingowe ZP2A_W04, ZP2A_W14 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować założenia innowacyjnej strategii marketingowej dla obiektu rynkowego (przedsiębiorstwo, marka...) w wybranej sytuacji problemowej ZP2A_U02, ZP2A_U11 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować ich usprawnienia stosownie do uwarunkowań ZP2A_U24, ZP2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym koncepcji marketingowej ZP2A_K09, ZP2A_K02 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje różne innowacyjne koncepcje i metody marketingowe + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować założenia innowacyjnej strategii marketingowej dla obiektu rynkowego (przedsiębiorstwo, marka...) w wybranej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować ich usprawnienia stosownie do uwarunkowań - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonuje i potrafi przedstawić efekty pracy nad projektem dotyczącym koncepcji marketingowej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Od marketingu tradycyjnego do nowoczesnego
Uwarunkowania współczesnego zarządzania marketingowego
Zakres funkcji marketingowych
Od marketingu 1.0 do 4.0
Zintegrowane działania marketingowe
Procesowe podejście w działaniach marketingowych
Zachowania nabywcy digitalnego
Zakres współczesnych działań i środków marketingowych
Nowoczesne koncepcje marketingowe – próba systematyki
Marketing partnerski
Marketing wartości
Marketing sensoryczny
Neuromarketing
Marketing doświadczeń
Elementy działań marketingowych z wykorzystaniem Internetu
Marketing społeczny
Inne koncepcje i działania marketingowe
Znaczenie treści we współczesnej komunikacji marketingowej
(w kierunku content marketingu i inbound marketingu)
Audyt działalności marketingowej organizacji i/lub marki
Branżowe i sektorowe ujęcia nowoczesnych działań marketingowych
Wybrane metody badania skuteczności nowoczesnych działań marketingowych
Paradygmaty skutecznego zarządzania marketingowego
Holistyczne zarządzanie marketingowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

Uwarunkowania współczesnych działań marketingowych
Interesariusze działań marketingowych nowoczesnej organizacji
Klient digitalny, prosument
Dyskusja nad paradygmatami współczesnego zarządzania marketingowego
Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z metodycznym wykorzystaniem
wybranych nowoczesnych koncepcji i metod marketingowych dla konkretnych sytuacji
rynkowych
Strategia marketingowa w dobie neuromarketingu
Kreowanie doświadczeń
Angażowanie klientów w wybrane działania marketingowe – zasady, sposoby,
przykłady z praktyki
Etyczne aspekty działalności marketingowej
Zmienianie postaw i zwyczajów z wykorzystaniem przedsięwzięć marketingu
społecznego
Procedura tworzenia kampanii marketingowych – ujęcie procesowe
Adaptowanie wybranych koncepcji skutecznego zarządzania dla potrzeb realizacji
funkcji marketingowych
Zarządzanie relacjami i kreowanie wartości
Ćwiczenia w adaptowaniu wybranych koncepcji dla potrzeb konkretnych przypadków z
rynku
Kierunki rozwoju działań marketingowych.
Ćwiczenia zespołowe – analiza zastosowania wybranych koncepcji marketingowych dla
konkretnych organizacji i/lub marek
Projekt rocznej strategii marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego
Metody badania skuteczności przedsięwzięć marketingowych
Służby marketingowe i podmioty wspomagające.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 43 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z egzaminu, 40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsów i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów, aktywności na zajęciach oraz z wykonania i prezentacji projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii, znajomość marketingowego podejścia do funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki rynkowej. Wymagana wiedza z podstaw zarządzania i marketingu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotler P., Keller K. L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony Klient? Spełniony człowiek?, MT Business Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Rozprawy. Monografie nr 298, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
Podstawy marketingu, pr. zb. pod red. Anny Czubały, PWE, Warszawa 2012.
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zb. pod red. Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
Allen J., Imprezy korporacyjne. Jak organizować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Bielski I., Współczesny m@rketing. Filozofia, strategie, instrumenty, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006.
Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Hulten B., Broweus N., Van Dijk M., Marketing sensoryczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Maciorowski A., E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2013.
Meerman S. D., Nowe zasady marketingu i public relations: jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Platonoff A. L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, red. Stabryła A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. naukowa Jerzy Olędzki i Dariusz Tworzydło, WSIiZ w Rzeszowie i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
StonerA. F. J., Wankel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Taranko T., Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Wiktor J. W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Prymon-Ryś E., E-learning jako narzędzie marketingu personalnego – wyniki badań postaw
pracowników, [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny]: XIV
międzynarodowa konferencja naukowa: 22–23 listopada 2012, Kraków: materiały konferencyjne,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków 2012, s.
1–11.
2. Prymon-Ryś E., Formułowanie strategii dystrybucji przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach
niepewności, [W:] Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny]: VIII edycja konferencji Raport o
zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na
temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego: 24–25 listopada 2010, s. 1–14.
3. Prymon-Ryś E., Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań
jakości kontaktu usługowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, nr 686. Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352.
4.Proszowska A., Efekt ROPO w procesie zakupu oferty przedsiębiorstwa [w:] Marketing w 25-leciu
gospodarki rynkowej w Polsce [red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor] Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. s. 628-635.
5.Proszowska A., Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych
artykułów spożywczych, Marketing i Rynek 8/2014, s. 1223–1228.
6.Tarczydło B., Nabywca digitalny a skuteczne działania marketingowe. Wybrane aspekty. W: Studia i
Prace WNEiZ US, 2016 nr 43/2, Zarządzanie t. 2, s. 317–326.
7.Tarczydło B., Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek. Wybrane aspekty. W: Marketing i
Zarządzanie 2016, nr 4, s. 381–392.
8.Tarczydło B., Marketing doświadczeń w kształtowaniu wizerunku marki. Studium przypadku, [w:]
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W.
Wiktor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 193–202.
9.Tarczydło B., Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty, [w:] Granice zarządzania,
redakcja naukowa Maria Romanowska, Joanna Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2014,s. 247–257.
10.Tarczydło B., Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci. Studium przypadku, [w:]
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr
36, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja
marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, redakcja naukowa Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 343–354.
11.Tarczydło B., Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki.
Studium przypadku, Marketing i Rynek 11/2014, s. 283–290.
12.Tarczydło B., Inbound marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci: studium przypadku, Zeszyty
Naukowe, Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 39/2015, Zarządzanie t. 2, s. 339–352.

Informacje dodatkowe:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2. Egzamin pisemny (test wiedzy z materiału wykładowego)
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.4. Zaliczenie projektu
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego
zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.

3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny
z ćwiczeń oraz egzaminu (test wiedzy z materiału wykładowego).
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.

4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.