Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Standardy sprawozdawczosci finansowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-201-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zasad wyceny i inwentaryzacji poszczególnych pozycji bilansowych. ZP2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Zna podstawowe przepisy regulujące sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ZP2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyceny głównych składników majątkowych i finansowych jednostki gospodarczej. ZP2A_U13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe małej jednostki gospodarczej. ZP2A_U13 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zasad wyceny i inwentaryzacji poszczególnych pozycji bilansowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe przepisy regulujące sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyceny głównych składników majątkowych i finansowych jednostki gospodarczej. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe małej jednostki gospodarczej. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wycena pozycji bilansowych
 2. Inwentaryzacja (metody, organizacja, rozliczanie)
 3. Wybrane ewidencje szczegółowe składników majątku i kapitałów przedsiębiorstwa.
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 6. Ustawa o rachunkowości a MSSF – wybrane obszary różnic

Ćwiczenia audytoryjne:

Wykonywanie zadań związanych z tematyką wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 159 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie pracy pisemnej (kolokwium) ocenianej zgodnie z Regulaminem Studiów. Student ma możliwość zaliczenia ćwiczeń (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego. Wykład kończy się egzaminem przeprowadzanym w formie pisemnej ocenianym zgodnie z Regulaminem Studiów. Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu e-learningu.
Jeżeli student uzyska ocenę pozytywną (z kolokwium lub egzaminu) w innym niż pierwszym terminie, będzie ona obniżona o 0,5 stopnia za każdą wcześniej otrzymaną ocenę niedostateczną, nie niżej niż do oceny 3,0.
Ocena końcowa wyznaczana jest po zgodnie z Regulaminem Studiów od sumy punktów uzyskanych z kolokwium i egzaminu.
Aktywność na wykładach i ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe,redakcja naukowa: J.Sawicka, A.Stronczek, CeDeWu 2011
 2. Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, redakcja naukowa: W. Gabrusewicz, SKwP 2011
 3. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, redakcja naukowa: J.Godlewska, SKwP 2014
 4. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, redakcja naukowa: G.K.Świderska, W.Więcław, Difin 2012
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych, A.Raciński, CHBeck 2015
 6. Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne, R.Ignatowski, ODDK 2012
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe,redakcja naukowa: J.Sawicka, A.Stronczek, CeDeWu 2011
 • Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych, J.Sawicka, E.Marcinkowska, A.Stronczek, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, nr 2/2016(80), s.117-124
 • Rozliczanie prowizji pobranej od kredytów walutowych w kontekście rozwiązań zawartych w MSR 39, J.Sawicka, Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja : wyzwania i bariery / pod red. Ireny Sobańskiej i Wojciecha A. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 149–160
Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na 2 spotkaniach na każdej z wymienionych form zajęć. Trzecią nieobecność student może nadrobić poprzez samodzielne wystąpienie na wskazanych przez prowadzącego zajęciach na zadany temat. Czwarta nieobecność nieusprawiedliwiona udokumentowanym pobytem szpitalnym powyżej 1 tygodnia skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.
Student ma obowiązek przynoszenia na zajęcia materiałów wskazanych przez prowadzącego w formie drukowanej. Ich brak traktowany będzie jako wykorzystanie jednej z dwóch dopuszczalnych nieobecności.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest obecność na zajęciach zgodnie z wyżej określonymi zasadni.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na wykładach zgodnie z wyżej określonymi zasadami oraz uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Nieobecność na kolokwium lub egzaminie powoduje utratę danego terminu. W uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego termin utracony może zostać przywrócony.