Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Finanse publiczne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-203-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
dr Godawska Justyna (jdyduch@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna współczesne zasady funkcjonowania finansów publicznych, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie ZP2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych ZP2A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność przeprowadzania kompleksowej oceny wybranych zagadnień z zakresu finansów publicznych ZP2A_U11 Referat
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnych finansów sektora publicznego ZP2A_U21 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny ZP2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
M_K002 Potrafi komunikować się z otoczeniem, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych ZP2A_K05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna współczesne zasady funkcjonowania finansów publicznych, posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o istocie i znaczeniu instytucjonalizacji działań zespołowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność przeprowadzania kompleksowej oceny wybranych zagadnień z zakresu finansów publicznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnych finansów sektora publicznego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny - + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi komunikować się z otoczeniem, wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie, przesłanki, funkcje finansów publicznych w gospodarce rynkowej.
2. System finansów publicznych w Polsce, finanse samorządu terytorialnego, fundusze celowe. Formy organizacyjno – prawne podmiotów realizujących zadania władzy publicznej.
3. Istota i elementy systemu podatkowego.
4. Dochody i wydatki publiczne. Aktywna i pasywna polityka fiskalna.
5.Deficyt i dług publiczny. Zarządzanie długiem publicznym.
6. Kontrola w sektorze finansów publicznych; audyt wewnętrzny.
7. Prawo zamówień publicznych.
8. Partnerstwo publiczno-prywatne.
9.Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, jej dopuszczalność; sposoby liczenia wartości pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
10. Dyscyplina finansów publicznych.
11.System finansowy Unii Europejskiej. Podstwowe instytucje finansowe UE. Prawo budżetowe UE – pojęcie i układ budżetu ogólnego UE.
12.Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. System finansów publicznych w Polsce: budżet państwa, finanse samorządu terytorialnego, fundusze celowe.
2. Środki publiczne. Wydatki publiczne. Analiza sytuacji na przestrzeni ostatnich kilku lat.
3. Deficyt finansów publicznych, dług publiczny.
4. Budżet państwa, jego dochody, wydatki, źródła pokrycia deficytu budżetu państwa. 5. Budżet zadaniowy.
6. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego.
8. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, jej dopuszczalność; sposoby liczenia wartości pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.
9. Partnerstwo publiczno-prytwatne.
10. Prawo zamówień publicznych.
11. Zbilansowana karta wyników dla sektora publicznego.

Praca pisemna i jej prezentacja:
Charakterystyka i analiza bieżącej sytuacji wybranych zagadnień finansów publicznych.

ćwiczenia audytoryjne:
Analiza wybranych problemów z obszaru omawianej tematyki.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako 100% oceny z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń wystawiana jest jako średnia ważona: 50% oceny z dwóch kolokwiów i 50% oceny z pracy pisemnej i jej prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Finanse

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Juja T., 2011, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
2. Owsiak S., 2011, Finanse publicze. Teoria i praktyka. Wydanie: trzecie, zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240.

Literatura uzupełniająca:
1. Alińska A., Pietrzak B. (red.) 2011, Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, CeDeWU, Warszawa.
2. Pietrzak B. Polański Z., Wożniak B., 2006, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
3. Wernik A., 2011, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
4. Żyżynski J., 2009, Budżet i polityka podatkowa, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. European funds for SMEs : their meaning in development of the sector / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Knowledge – economy – society : challenges of the contemporary world / ed. Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-36-5. — S. 211–229.
2. Ocena efektywności w partnerstwie publiczno-prywatnym — [Evaluation of the effectiveness of public-private partnership] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 160–188.

Informacje dodatkowe:

Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenie przedmiotu zgodnie z Regulaminem Studiów:
- student ma prawo do dwóch, nieobecności podczas ćwiczeń,
- warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach, pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz pozytywna ocena z prezentacji pracy.
- w przypadku negatywnej oceny zaliczeniowej student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.