Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo podatkowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-204-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z polskim systemem podatkowym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, elementy techniki, klasyfikacje oraz funkcje i zasady podatków. ZP2A_W01, ZP2A_W02 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami obrotowymi (VAT, akcyza, podatek od gier), podatkami przychodowymi (rolny, leśny) oraz podatkami majątkowymi (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). ZP2A_W15, ZP2A_W24, ZP2A_W14 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W003 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (od osób fizycznych, od osób prawnych). ZP2A_W15, ZP2A_W24, ZP2A_W14 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać rozliczenia podatkowego z podatku PIT w zależności od źródła dochodu, wybrać optymalną w danych warunkach formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, wykorzystać prawo do ulg podatkowych, potrafi prowadzić ewidencję podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatku CIT. Potrafi wskazać różnicę między wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania. ZP2A_U20, ZP2A_U13 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatków przychodowych (rolny, leśny) i majątkowych (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). ZP2A_U20, ZP2A_U13 Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi prowadzić ewidencję i rozliczenia dla potrzeb podatku VAT, umie sporządzić deklarację podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia podatku akcyzowego. ZP2A_U20, ZP2A_U13 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, elementy techniki, klasyfikacje oraz funkcje i zasady podatków. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami obrotowymi (VAT, akcyza, podatek od gier), podatkami przychodowymi (rolny, leśny) oraz podatkami majątkowymi (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (od osób fizycznych, od osób prawnych). + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać rozliczenia podatkowego z podatku PIT w zależności od źródła dochodu, wybrać optymalną w danych warunkach formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, wykorzystać prawo do ulg podatkowych, potrafi prowadzić ewidencję podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatku CIT. Potrafi wskazać różnicę między wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatków przychodowych (rolny, leśny) i majątkowych (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi prowadzić ewidencję i rozliczenia dla potrzeb podatku VAT, umie sporządzić deklarację podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia podatku akcyzowego. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów:
1. Pojęcie elementy techniki i klasyfikacji podatków.
2. Funkcje i zasady podatków.
3. Podatki dochodowe.
4. Podatki obrotowe.
5. Podatki przychodowe.
6. Podatki majątkowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Podatek dochodowy i inne obciążenia przychodu.
2. Podatek od towarów i usług.
3. Podatek akcyzowy.
4. Inne podatki i opłaty.
5. Strategie podatkowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa pozytywnej ocenie z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych, skorygowanej o ewentualne zaliczenie tematyki wykładów.
Ocena z ćwiczeń ustalana jest jako średnia arytmetyczna minimum dwóch pozytywnych ocen z odpowiedzi ustnych lub aktywności na zajęciach (rozwiązywanie zadań). W razie nie uzyskania dwóch ocen lub gdy średnia z tych ocen jest negatywna, konieczne jest przystąpienie do sprawdzianu pisemnego z całości materiału (zaliczenie poprawkowe).
Terminy poprawkowe zaliczenia ustalane są z prowadzącym przedmiot.
Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny z wszystkich terminów zaliczeń, przy czym w przypadku wystawienia pozytywnej oceny końcowej nie może być ona niższa niż 3,0.
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecności można odrabiać poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z inną grupą. Zaległości powstałe wskutek wszelkich nieobecności na ćwiczeniach student wyrównuje samodzielnie. Dwie lub więcej nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach skutkują nieklasyfikowaniem studenta.
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia poprawkowego jest sklasyfikowanie danej osoby w pierwszym terminie lub też usprawiedliwienie nieobecności (do wymaganego limitu).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych, makroekonomii, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.Cieślukowski, S.Kańduła, I.Kijek, Polski system podatkowy – Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd.UE w Poznaniu, Poznań 2012, wydanie czwarte.
Grzegorz Szczodrowski, Polski system podatkowy, wyd. PWN, Warszawa 2012.
M.Kluzek, Zbiór zadań z opodatkowania, wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
Ustawy podatkowe – wskazane przez prowadzącego fragmenty ustaw podatkowych: o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Interpretacje Ministra Finansów, orzecznictwo NSA

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Lisowski Robert, Wożniak Maciej – Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw w Polsce, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, „Finanse publiczne”, str. 520-532, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, 2016.
2. Lisowski Robert, Wożniak Maciej – Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland; “Ekonomia Menedżerska”, vol. 17, no. 2, str. 261-275, Kraków 2016.
3. Lisowski Robert – Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych po reformie, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, „Finanse publiczne”, str. 141-152, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
4. Lisowski Robert – Sytuacja Otwartych Funduszy Emerytalnych po reformie; red. Marta Czyż, Justyna Dyduch, „Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych”, str. 131-142, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
5. Lisowski Robert, Vasilevska Halina – Податок на доход юридичних осіб в Республіці Польща як засіб сприяння конкурентності; „Світ фінансів”, випуск 2(19), str.161-167, Науковий журнал Тернопільського національного єкономічного університету, Ukraina, Tarnopol 2009.
6. Lisowski Robert – Налогообложение трудa в странах Европейского Союза; „Економічний аналіз. Збірник наукових праць”, випуск 2(18), str.105-111, Тернопільський Національний Економічний Університет, Ukraina, Tarnopol 2008.
7. Lisowski Robert, Vasilewska Halina, Laurisz Norbert – Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки; „Світ фінансів”, випуск 1(2013), str.141-149, Науковий журнал Тернопільського національного єкономічного університету, Ukraina, Tarnopol 2013.

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.