Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe systemy finansowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-205-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem zintegrowanego systemu finansowo-księgowego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zastosowania komputerowych systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie ZP2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Podatkowa” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Kasa i Bank” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Handlowa” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Płace i kadry” systemu Comarch-Opitma ZP2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zastosowania komputerowych systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Podatkowa” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Kasa i Bank” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Księga Handlowa” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie w podstawowym zakresie obsługiwać moduł „Płace i kadry” systemu Comarch-Opitma - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
System finansowo-księgowy Comarch-Optima

1. Comarch Optima – konfiguracja
2. Comarch Optima – moduł „Kasa i Bank"
3. Comarch Optima – moduł „Handel”
4. Comarch Optima – moduł „Faktury”
5. Comarch Optima – moduł „Płace i Kadry”
6. Comarch Optima – moduł „Księga Handlowa”
7. Comarch Optima – moduł „Księga Podatkowa”

Ćwiczenia laboratoryjne:
Systemy finansowo-księgowe Comarch-Optima i Sage Symfonia – ćwiczenia praktyczne

1. Tworzenie bazy danych. Zakładanie firmy w programach (administrowanie wprowadzonych danych).
2. Konfiguracja parametrów firmy. Definiowanie grup kontrahentów. Wprowadzanie: kontrahentów, listy banków, listy kategorii ogólnych i szczegółowych.
3. Zakładanie rejestru kasa/bank. Dokonywanie zapisów w preliminarzu płatności. Dokonywanie zapisów kasowo/księgowych. Rozliczanie zapisów kasowo/bankowych ze zdarzeniami w preliminarzu płatności.
4. Generowanie i modyfikacja planu kont. Wprowadzanie bilansu otwarcia.
5. Konfiguracja rejestrów VAT, ewidencja sprzedaży i zakupu w rejestrze VAT.
6. Tworzenie schematów księgowych – schemat: sprzedaży towarów, zakupu, kasa.
7. Ewidencja wynagrodzeń.
8. Ewidencja środków trwałych.
9. Zamykanie roku sprawozdawczego. Generowanie deklaracji podatkowych.
10. Tworzenie własnej bazy danych (wirtualnej firmy).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykład w wymiarze 10 godzin jest prowadzony poprzez e-learning (zgoda Dziekana AGH). Warunkiem zaliczenia tej części modułu jest uczestnictwo w kursie e-learningowym (zapisanie się na kurs, korzystanie z umieszczonych materiałów oraz Open Meetings).
Ocena z zaliczenia jest ustalana na podstawie wyników minimum dwóch ocen uzyskanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest ustalana jako równa ocenie z zaliczenia skorygowanej o ewentualne zaliczenie wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Pozytywne ocena końcowa z przedmiotów: Rachunkowość finansowa lub Księgowość oraz Finanse lub Zarządzanie finansami, a także Informatyka i obsługa komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dokumentacja ze stron: http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/podreczniki
2. Dokumentacja udostępniona przez firmę COMARCH.
3. Kursy na wydziałowej platformie e-learningowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stronczek A., Petka K, Zintegrowane systemy informatyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie, [w:] „Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej”, redakcja naukowa A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2008

2. Stronczek A., Wiatr K., Wybór zintegrowanego systemu informatycznego jako decyzja strategiczna jednostki gospodarczej, [w:] „XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka 2008” CD

3. Stronczek A., Wiatr K., Wybór zintegrowanego systemu informatycznego jako decyzja strategiczna jednostki gospodarczej, [w:] „Finansowanie rozwoju gospodarczego” redakcja naukowa L. Preisner, AGH Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009

4. Stronczek A., Krajewska S., Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania, [w:] „Rachunkowość a controlling”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2015 – artykuł uzyskał pozytywne recenzje

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.