Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia rynku
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-301-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. Pozwala zrozumieć związki między zmianą ekonomiczną a kulturową. Pozwala rozróżniać motywy uczestnictwa w życiu społecznym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. ZP2A_W20 Udział w dyskusji
M_W002 Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego. ZP2A_U03, ZP2A_W02 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową. ZP2A_W03 Kolokwium,
Esej
Umiejętności
M_U001 Zidentyfikuje postawy etyczne w różnych sytuacjach rynkowych. ZP2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji
M_U002 Oceni innowacyjność pomysłu biznesowego korzystając z narzędzi do analizy szans rynkowych. ZP2A_U01, ZP2A_U07 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozróżnia motywy uczestnictwa w życiu społecznym. ZP2A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Identyfikuje znaczenie perspektywy socjologicznej w analizie zjawisk ekonomicznych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie względną autonomię gospodarki, polityki oraz wymiaru społeczno-kulturowego. + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie związku między zmianą ekonomiczną i kulturową. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zidentyfikuje postawy etyczne w różnych sytuacjach rynkowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Oceni innowacyjność pomysłu biznesowego korzystając z narzędzi do analizy szans rynkowych. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozróżnia motywy uczestnictwa w życiu społecznym. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk ekonomicznych.
 2. Relacje między gospodarką, władzą polityczną a innymi pozaekonomicznymi elementami życia społecznego.
 3. Motywy uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym (homo eocenomicus – homo sociologicus).
 4. Czynniki sprawcze rozwoju społecznego.
 5. Kulturowy wymiar zmiany ekonomicznej.
 6. Prognozowanie trendów rozwojowych w warunkach globalizacji.
 7. Struktura i funkcjonowanie rynku pracy w warunkach zmiany społecznej.
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Istota i pojęcie przedsiębiorczości – główne podejścia teoretyczne do zagadnienia przedsiębiorczości w ekonomii, socjologii, zarządzaniu.
 2. Przedsiębiorca – charakterystyka osoby przedsiębiorczej z punktu widzenia socjologii i psychologii, wzory działania przedsiębiorców.
 3. Społeczne i psychologiczne czynniki sprzyjające powstawaniu postaw przedsiębiorczych.
 4. Społeczno-kulturowe determinanty konsumpcji i zachowań konsumenckich.
 5. Innowacyjność i działania przedsiębiorcze na rynku.

  Innowacyjność i działania przedsiębiorcze na rynku. Tworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych w oparciu o różne modele biznesowe i analizę szans rynkowych.

 6. Etyka w systemie rynkowym.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie projektu (esej). Weryfikacja wiedzy z wykładów – test. Ocena końcowa – średnia ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, psychologii oraz socjologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Wolters Kluwer Polska 2012.
Literatura pomocnicza:
Bylok F., Sikora J., Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku. Wydawnictwo Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
Morawski W., Ekonomiczna socjologia, PWN, Warszawa 2001.
Hryniewicz Janusz T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007.
Pawnik W., Kapitalizm w Europie, czyli raz jeszcze o sile sprawczej kapitalizmu, „Nomos”, Kraków 2008
Kochanowicz J., Marody M., Kultura i gospodarka, Wydawnictwo naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.
Koźmiński A. K, Wyobraźnia ekonomiczna, Poltext, Warszawa 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne — [Organizations in the innovative management – social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2
2. Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religii — Capitalism in Europe – the instrumentality of religion / Wojcieh PAWNIK. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2008. — 176 s.. — Bibliogr. s. 161–170, Summ. — Indeks.
3. Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny — Constructing free market order in Poland social aspect / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2009 z. nr 15: Uwarunkowania instytucjonalne, s. 28–36. — Bibliogr. s. 35. — ISBN: 978-83-7338-479-8.
4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – socjotechnika racjonalizacji w dobie technopolu — Social responsibility of the enterprise – social engineering of technopoly on the local market / Wojciech PAWNIK // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. — ISBN: 978-83-88018-55-8. — S. 349–365. — Bibliogr. s. 363–365, Abstr.
5. Polacy w świecie technopolu – między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora — Poles in the world of technopol – between social heritage of erosion of ethos of work and Frederick Winslow Taylor’s organizational innovation / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2010 z. 17: Spójność społeczno–ekonomiczna a modernizacja gospodarki, s. 110–125. — Bibliogr. s. 121–125, Streszcz., Summ.. — ISBN 978-83-7338-567-2.
6. Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym — Management and changes in organizational environment / Wojciech PAWNIK // W: Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie / red. nauk. Alojzy Czech. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 118). — ISBN: 978-83-7875-035-2. — S. 273–290. — Bibliogr. s. 288–289, Summ.
7. Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5.
8. Zaufanie społeczne – paradoks procesów modernizacyjnych — Public confidence – paradoxes of modernization’s processes / Wojciech PAWNIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 nr 3, s. 291–305. — Bibliogr. s. 303–305, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak