Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Produkty bankowe i ubezpieczeniowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-302-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje cele, zasady funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych i ubezpieczeniowych ZP2A_W27 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja
M_W002 Interpretuje podstawowe przepisy regulujące rynek bankowy i ubezpieczeniowy ZP2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się przepisami krajowymi w zakresie produktów bankowych i ubezpeczeniowych ZP2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi zaproponować podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym poszczególne produkty bankowe i ubepzieczeniowe w zależności od ich potrzeb ZP2A_U24 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dyskutować na temat wad i zalet danych prouktów bankowych i ubezpieczeniowych ZP2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje cele, zasady funkcjonowania poszczególnych produktów bankowych i ubezpieczeniowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Interpretuje podstawowe przepisy regulujące rynek bankowy i ubezpieczeniowy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się przepisami krajowymi w zakresie produktów bankowych i ubezpeczeniowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym poszczególne produkty bankowe i ubepzieczeniowe w zależności od ich potrzeb - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dyskutować na temat wad i zalet danych prouktów bankowych i ubezpieczeniowych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Na wykładzie zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
1. pojęcie ryzyka, klasyfikacja ryzyk, ryzyko w przedsiębiorstwie, zarządzanie ryzykiem
2. istota ubezpieczeń, zasady ochrony ubezpieczeniowej
3. systematyka ubezpieczeń
4. tryb zawierania umów ubezpieczenia
5. produkty ubezpieczeniowe i ich rola (ubezpieczenia majątkowe i osobowe)
6. finanse zakładów ubezpieczeń, metody ograniczania ryzyka ubezpieczeniowego (m.in. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, reasekuracja)
7. nadzór nad rynkiem ubezpieczeń
8. Bankassurance – sprzedaż produktów bankowo – ubezpieczeniowych
9. rola i znaczenie banków w gospodarce
10. struktura systemu bankowego w Polsce
11. czynności bankowe (rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe)
12. instrumenty wspomagające zarządzanie płynnością finansową w jednostkach gospodarczych
13. działalność kredytowa banków, rodzaje kredytów, zasady udzielania kredytów, badanie zdolności kredytowej, zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, metody ograniczania ryzyka kredytowego w banku (m.in. przyjmowane zabezpieczenia, dywersyfikacja ryzyka)
14. normy ograniczające ryzyko bankowe (m.in. współczynnik wypłacalności, rezerwy)
15. rachunkowość bankowa

Ćwiczenia audytoryjne:

W trakcie ćwiczeń audytoryjnych zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. metody wyliczania rat kapitałowych i odsetkowych kredytu
2. metody ustalania wysokości rezerw celowych przy kredytach
3. zasady przeprowadzania oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
4. zasady wyliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
5. zasady księgowania rezerw bankowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 170 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie ustalana w następujący sposób:
- 70% oceny z egzaminu
- 30% oceny z zaliczenia

Egzamin jest w formie pisemnej: pytania testowe i otwarte

Zaliczenie ustalane jest na podstawie:
- pracy zaliczeniowej przygotowywanej w grupach 2-osobowych
- prezentacji referatów przygotowanych w grupach 2-osobowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest znajomość:
- podstaw bankowości
- finansów (głównie matematyki finansowej)
- sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych prowadzących tzw. pełną księgowość

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bankowość wczoraj i dziś, M. Białas, Z. Mazur, wyd. Difin, Warszawa 2013

Usługi bankowe. Podstawowe zagadnienia, Golec M., wydawnictwo: WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. nauk. W. Sułkowska, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. nauk. W. Sułkowska, Wolters Kluwer Polska, 2011

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, red. nauk. Hadyniak B. i Monkiwicz J., Poltext, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Białas M., „Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego jako reakcja na kryzys finansowy” [w:] „Krajowe i Międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek – perspektywa pokryzysowa” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2014
2. Białas M., „Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce” [w:] „Zarzadzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka”, red. nauk. J. Chluska, S. Kowalska, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014
3. Białas M. „Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami” artykuł przyjęty do druku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie pt. Koncepcje i instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej, Kraków 2014
4. Białas M. „Bankowość wczoraj i dziś”, wyd. Difin, Warszawa 2013
5. Białas M., „Wybrane aspekty polskiej bankowości przed kryzysem i po kryzysie”, [w:] „Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki” red. nauk. P. Kawa, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012
6. Białas M., „Wpływ akcji kredytowej banków na liczbę upadłości w Polsce w latach 2008-2010”, Zeszyt Naukowy 23 WSZiB w Krakowie, Finanse i Rachunkowość nr 9, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2011
7. Białas M., “Ewolucja współczynnika wypłacalności”, w: Zeszyt Naukowy 15-16 WSZiB, Zarządzanie nr 4-5, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010
8. Białas M., „Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego” w: Zeszyt Naukowy 17 WSZiB, Finanse i Bankowość nr 7. Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010
9. Białas M., „Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych” [w:] Monitor Rachunkowości i Finansów nr 10/2008
10. Lisowski R. “Uwarunkowania oraz aspekty rozwoju IKE oraz IKZE w
Polsce”; rozdział w książce: red. P. Dziwiński, H. Howaniec,
Z. Malara, W. Waszkielewicz, „Koncepcje, metody i
uwarunkowania rozwoju organizacji”, str. 143-155, Wydawnictwa AGH,
Kraków 2014
11. Lisowski R. “Sytuacja Otwartych Funduszy Emerytalnych po
reformie”; red. M. Czyż, J. Dyduch, „Środowiskowe i finansowe
uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych”, str. 131-142,
Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
12. Lisowski R., Laurisz N., Jamróz A. “Investment
effectiveness of open pension funds” [w] Materiały konferencyjne: XIV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zarządzanie przedsiębiorstwem
– Teoria i praktyka” — dysk optyczny — AGH, Kraków 2012.

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej z ćwiczeń audytoryjnych.