Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Controlling strategiczny
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-303-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 rozumie znaczenie controllingu w zarządzaniu strategicznym ZP2A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 zyskuje wiedzę o najważniejszych metodach controllingu strategicznego ZP2A_W14, ZP2A_W13 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 umie zarekomendować i dobrać metody controllingu do strategii danej organizacji ZP2A_U08 Udział w dyskusji
M_U002 umie przygotować raporty wspomagające projektowanie nowych produktów ZP2A_U08 Kolokwium
M_U003 umie przygotować analizy wspierające opracowanie i implementację strategii organizacji ZP2A_U19 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 rozumie znaczenie controllingu w zarządzaniu strategicznym + - - - - - - - - - -
M_W002 zyskuje wiedzę o najważniejszych metodach controllingu strategicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie zarekomendować i dobrać metody controllingu do strategii danej organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 umie przygotować raporty wspomagające projektowanie nowych produktów - + - - - - - - - - -
M_U003 umie przygotować analizy wspierające opracowanie i implementację strategii organizacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład prowadzony w sali 28h

  1. Strategia organizacji a pomiar wartości dla interesariuszy
  2. Wykorzystanie informacji zarządczej w procesie formułowania i implementacji strategii
  3. Modele pomiaru wartości dla klienta
  4. Metody controllingu wspomagające szczupłe zarządzanie
  5. Rachunek kosztów docelowych
  6. Rachunek strumieni wartości
  7. Benchmarking
  8. Rachunek kosztów cyklu życia produktów
  9. Rachunek celowego postarzania produktów
  10. Pomiar kapitału intelektualnego
  11. Rachunek kosztów i rentowności klientów
  12. Wartość klienta w cyklu współpracy
  13. Budżetowanie w przekroju działań
  14. Wykorzystanie informacji zarządczej w sieciach wartości

 2. Wykład metodą e-learningu 14h

  3. Modele pomiaru wartości dla klienta
  7. Benchmarking
  9. Rachunek celowego postarzania produktów
  10. Pomiar kapitału intelektualnego

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Mapy wartości i ceny oparte na wartości
2. Rachunek kosztów docelowych
3. Rachunek strumieni wartości
4. Rachunek kosztów cyklu życia produktów
5. Rachunek celowego postarzania produktów
6. Pomiar kapitału intelektualnego
7. Rachunek kosztów i rentowności klientów
8. Analiza wartości klienta w cyklu współpracy
9. Analiza rentowności łańcucha wartości
10. Rachunkowość otwartych ksiąg

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu e-learning oraz uzyskanie pozytywnych oceny z kolokwiów i studiów przypadku. Ocena końcowa jest równa średniej ocen z zaliczenia i egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, (red.) M. Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Łada M., Formuły cenowe oparte na wartości dla klientów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2013
Łada M., Analiza strumieni wartości dla odbiorcy – narzędziem poprawy efektywności, Rachunkowość 12/2011
Łada M., Pomiar zorientowany na relacje z klientami w metodach rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, (red.) M. Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Łada M., Formuły cenowe oparte na wartości dla klientów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2013
Łada M., Analiza strumieni wartości dla odbiorcy – narzędziem poprawy efektywności, Rachunkowość 12/2011
Łada M., Pomiar zorientowany na relacje z klientami w metodach rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Informacje dodatkowe: