Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instumenty rynków finansowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-304-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje literaturowe strategie inwestycyjne ZP2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych literaturowych teorii wyceny aktywów kapitałowych. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą wpływu czynników makroekonomicznych, czynników oceny i wyceny przedsiębiorstw oraz innych czynników ryzyka na zmiany stóp zwrotu z inwestycji w aktywa kapitałowe notowane na rynku publicznym. ZP2A_W02, ZP2A_W13 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać aparat ekonometrii do ilościowego opisu i optymalizacji zarządzania portfelem aktywów kapitałowych. ZP2A_U05 Projekt
M_U002 Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów dużego inwestora instytucjonalnego. ZP2A_U02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi uczestniczyć w budowie projektów zadaniowych, objaśniając aspekty finansowe dużego inwestora instytucjonalnego. ZP2A_K02 Wykonanie projektu
M_K002 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. ZP2A_K09 Prezentacja
M_K003 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. ZP2A_K09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje literaturowe strategie inwestycyjne + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych literaturowych teorii wyceny aktywów kapitałowych. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą wpływu czynników makroekonomicznych, czynników oceny i wyceny przedsiębiorstw oraz innych czynników ryzyka na zmiany stóp zwrotu z inwestycji w aktywa kapitałowe notowane na rynku publicznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać aparat ekonometrii do ilościowego opisu i optymalizacji zarządzania portfelem aktywów kapitałowych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów dużego inwestora instytucjonalnego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi uczestniczyć w budowie projektów zadaniowych, objaśniając aspekty finansowe dużego inwestora instytucjonalnego. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
1. Podstawowe metody zarządzania portfelem papierów wartościowych, stosowanymi głównie przez dużych inwestorów instytucjonalnych, literaturowe strateg

1. Podstawowe metody zarządzania portfelem papierów wartościowych, stosowanymi głównie przez dużych inwestorów instytucjonalnych, literaturowe strategie inwestycyjne.
2. Wybrane zagadnienia modelowania równowagi na międzynarodowym rynku kapitałowym, teorie CAPM, ICAPM i APT.
3. Przedstawienie wyników badań, prowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych i publikowanych w wiodących czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Ćwiczenia projektowe:
Symulacja wybranych metod zarządzania portfelem instrumentów finansowych

1. Budowa portfela instrumentów finansowych w oparciu o wybrane modele fundamentalne.
2. Zastosowanie analizy portfelowej do budowy portfela
a) portfel ważony liniowo
b) portfel ważony kapitalizacjami rynkowymi
c) optymalny portfel budowany w oparciu o Model Markowitza

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium z wykładów i oceny z zajęć projektowych. Wagi podane zostaną przez wykładowcę na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z analizy matematycznej i ekonometrii z zakresu studiów 1 stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Fama E.F., French K.R., 1993, Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds, Journal of Financial Economics, 33, 1, 3-56 (dostępny u wykładowcy).
Haugen R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
Haugen R. A. 1999, Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa.
Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Petkova R., 2006, Do the Fama-French Factors Proxy for Innovations in Predictive Variables? Journal of Finance, 61, 2, 581-612 (dostępny u wykładowcy).
Urbański S., 2002, Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 965, 174-186.
Urbański S.: Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
Yogo M., 2006, A Consumption-Based Explanation of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 61, 2, 539-580 (dostępny u wykładowcy).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Urbański S., 2004, Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe – rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 48, 66-85.
2. Urbański S., 2007, Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange, Przegląd Statystyczny, 54, 2, 94-121.
3. Urbański S., 2008a, Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, XXXIX, 7, 37-49.
4. Urbański S., 2008b, Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej, Ekonomista, nr 6, 817-836.
5. Urbański S., 2009, Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie, Przegląd Statystyczny, 56, 1, 107-125.
6. Urbański S., 2011a, Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange, Ekonomista, Nr 5, 709-732 (artykuły główne).
7. Urbański S., 2011b, Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
8. Urbański, S.,2012a, Multifactor Explanations of Returns on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, Economic Systems, 36, 552-570.
9. Urbański, S.,2012b, Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji [CAPM in the Light of Speculations on the Polish Stock Market], Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, No 106, 263-272.
10. Urbański S., Leśkow J., 2014a, A New ICAPM Approach to Multifactor Stock Pricing using Bootstrap, Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LV, 15-33.
11. Urbański S., Jawor P., Urbański K., 2014b, The Impact of Penny Stocks on the Pricing of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange in Light of the CAPM, Folia Oeconomica Stetinensia, 14, 2, 163, 178.
12. Urbański S., 2015a, The Impact of Speculation on the Pricing of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, Managerial Economics, 16, 1, 91-111.
13. Urbański S., Winiarz M., Urbański M., 2015b, Long-Run Performance Persistence of Investment Funds in Poland, Emerging Markets Finance and Trade, accepted into publication 11 April 2015.
14. Urbański S., 2015c, The Influence of Penny Stocks on the Pricing of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Context of the ICAPM, Zeszyty Naukowe Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego, SGH, accepted into publication.
15. Urbański S., Leśkow J., 2015d, Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange; Bootstrap Method Application, Ekonomista,

Informacje dodatkowe:

Brak