Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Audyt wewnętrzny i rewizja finansowa
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-305-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach przedmiotu AWiRF prezentowane są ogólne zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytu finansowego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej ZP2A_W16 Udział w dyskusji
M_W002 Zna metody i etapy badania audytowego ZP2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i zaplanować przebieg badania audytowego ZP2A_U11 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji ZP2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przepisów prawa regulujących działalność audytu wewnętrznego i rewizji finansowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i etapy badania audytowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i zaplanować przebieg badania audytowego - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy prawne
Istota, cel i rodzaje audytu
Aspekty, metody i rodzaje badania
Etapy badania
Produkt badania
Zasady wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta
Etyka audytora
Fałszowanie sprawozdań finansowych – wybrane zagadnienia

Ćwiczenia audytoryjne:

Pomiar istotności i ryzyka badania
Przygotowanie i planowanie badania
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
Etyka w pracy audytora
Manipulacje księgowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się pracą pisemną (kolokwium). Ocena wystawiana jest zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu Studiów.
Student ma możliwość zaliczenia ćwiczeń (poza terminem podstawowym) przystępując dodatkowo do jednego kolokwium poprawkowego.
Obecność i aktywność na wykładach, a także aktywność na ćwiczeniach mogą być premiowane podwyższeniem ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student może zostać zobowiązany do opracowania i przedstawienia na zajęciach wybranego przez wykładowcę tematu z zakresu rewizji finansowej lub audytu wewnętrznego. Do kolokwium zaliczeniowego student ma prawo przystąpić po zaprezentowaniu wykonanej pracy i uzyskaniu zatwierdzenia jej poprawności przez wykładowcę. Najciekawiej przygotowane i zaprezentowane wystąpienie wskazane przez grupę studencką i/lub wykładowcę może stanowić podstawę zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, SKwP 2009
Sprawozdania finansowe i ich analiza, red. naukowa: B.Micherda, SKwP 2011
Rewizja sprawozdań finansowych, red. naukowa: D.Krzywda, SKwP 2012
Audyt sprawozdań finansowych, red. naukowa: W.Gabrusewicz, PWE 2014
Powtórzenie do egzaminu CIA, I.N.Gleim, IIA
Audyt wewnętrzny w praktyce, K.Knedler, M.Stasik, ASiAKK 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rola audytu finansowego w wykrywaniu celowych zniekształceń wyniku, J.SAWICKA, w: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, redakcja naukowa: M.Czyż, Wydawnictwa AGH, 2013

Poziom wykształcenia audytora wewnętrznego a skuteczne wykrywanie nadużyć, J. Sawicka, w: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015

Rola audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek – przykład banku, J. Sawicka, w: Zasoby i osiągnięcia organizacji, Szczyrk 2015

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest obecność na zajęciach. Dopuszcza się nieobecność na 1 spotkaniu.

Nieobecność na kolokwium powoduje utratę danego terminu. Za zgodą prowadzącego termin utracony może zostać przywrócony.