Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Raportowanie zintegrowane
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-307-ZF-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie finansami
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu
Moduł pozwala studentowi pozyskać wiedzę w obszarze szeroko rozumianej sprawozdawczości organizacji, a w szczególności nowej formy raportowania-raportu zintegrowanego.
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje cele i istotę raportowania zintegrowanego ZP2A_W05, ZP2A_W01, ZP2A_W02, ZP2A_W15, ZP2A_W27 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Opisuje strukturę raportu zintegrowanego ZP2A_W15 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Opisuje użyteczność informacyjną raportów zintegrowanych ZP2A_W14, ZP2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Wymienia różnice między raportowaniem zintegrowanym a tradycyjnymi formami raportowania ZP2A_W15 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować model biznesu, zasoby, intersariuszy i kapitały przedsiębiorstwa na podstawie raportu zintegrowanego ZP2A_U02, ZP2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi dokonać analizy raportu zintegrowanego ZP2A_U23, ZP2A_U02, ZP2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi omówić zawartość informacyjną poszczególnych elementów raportu zintegrowanego ZP2A_U02, ZP2A_U24 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi określić jak przedsiębiorstwo kreuje wartość na przestrzeni czasu ZP2A_U04, ZP2A_U02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje cele i istotę raportowania zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje strukturę raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje użyteczność informacyjną raportów zintegrowanych + + - - - - - - - - -
M_W004 Wymienia różnice między raportowaniem zintegrowanym a tradycyjnymi formami raportowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować model biznesu, zasoby, intersariuszy i kapitały przedsiębiorstwa na podstawie raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi omówić zawartość informacyjną poszczególnych elementów raportu zintegrowanego + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określić jak przedsiębiorstwo kreuje wartość na przestrzeni czasu + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Współczesne modele raportowania.
2. Koncepcja zintegrowanego raportowania (struktura ramowa raportu zintegrowanego, podstawowe zasady, wykorzystanie, kreowanie wartości).
3. Raport zintegrowany (zasady sporządzania, elementy raportu, użytkownicy).
4. Raportowanie CSR jako kluczowy element zintegrowanego raportowania.
5. Raport zintegrowany jako narzędzie komunikowania się spółek z interesariuszami.
6. Raportowanie zintegrowane w polskiej praktyce gospodarczej.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Zawartość informacyjna raportu zintegrowanego.
2. Raportowanie zintegrowane w polskiej praktyce gospodarczej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% kolokwium zaliczeniowe + 50% projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2013.
2. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
3. Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley.
4. Świderska G. K. (2011), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
5. Świderska G. K. (red.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.
6. IIRC (2013), The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (03.05.2015).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015;
2.B.Rymkiewicz, B.Bek-Gaik, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1 (79) 2016, s. 767-783;
3.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., (2015) Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 60-83;
4.Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 479–491.

Informacje dodatkowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym syllabusie obowiązuje REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE