Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Makroekonomia
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-101-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Czyż Marta (mczyz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 definiuje główne paradygmaty teorii makroekonomicznych i opisuje kontrowersje z nimi związane ZP2A_W01, ZP2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 przedstawia zaawansowane metody pomiaru działalności w skali makro z uwzględnieniem ich cech specyficznych ZP2A_W03, ZP2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 opisuje determinanty zmian kategorii makroekonomicznych takich jak PKB, pieniądz, inflacja i bezrobocie ZP2A_W01, ZP2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 przedstawia funkcjonowanie gospodarki otwartej i jej charakterystykę, w tym bilans płatniczy i czynniki kształtujące kursy walut ZP2A_W25, ZP2A_W16, ZP2A_W03, ZP2A_W01, ZP2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 prezentuje szczegółowo cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej na tle aktualnej sytuacji w gospodarce ZP2A_U03, ZP2A_U02, ZP2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny ZP2A_K07 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 definiuje główne paradygmaty teorii makroekonomicznych i opisuje kontrowersje z nimi związane + + - - - - - - - - -
M_W002 przedstawia zaawansowane metody pomiaru działalności w skali makro z uwzględnieniem ich cech specyficznych + + - - - - - - - - -
M_W003 opisuje determinanty zmian kategorii makroekonomicznych takich jak PKB, pieniądz, inflacja i bezrobocie + + - - - - - - - - -
M_W004 przedstawia funkcjonowanie gospodarki otwartej i jej charakterystykę, w tym bilans płatniczy i czynniki kształtujące kursy walut + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 prezentuje szczegółowo cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej na tle aktualnej sytuacji w gospodarce - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Inflacja i jej miary

  Pojęcie inflacji. Interpretacja inflacji bazowej. Analiza skutków inflacji w gospodarce.

 2. Gospodarka w długim okresie

  Wahania koniunkturalne, Wzrost i rozwój gospodarczy. Pojęcie rozwoju zrównoważonego

 3. Makroekonomia współczesna

  Makroekonomia współczesna: główne nurty i ich charakterystyka. Krótki, średni i długi okres w ekonomii. Zakres makroekonomii, mikro- a makroekonomia. Główne problemy i zagadnienia makroekonomiczne.

 4. Równowaga średniookresowa

  Średni okres: dynamika rynków pracy. Krzywa Phillipsa z uwzględnieniem oczekiwań. Model AD-AS.

 5. Bezrobocie i równowaga na rynku pracy

  Przypływy i odpływy bezrobocia. Znaczenie płac efektywnościowych. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa.

 6. Miary aktywności gospodarczej w skali makro

  Teoretyczne aspekty konstrukcji PKB. Cechy specyficzne miar. PKB a dochody rozporządzalne. Inne miary aktywności.

 7. Równowaga krótkookresowa na rynku dóbr

  Składniki popytu globalnego w gospodarce otwartej.

 8. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza

  Miary pieniądza i mnożnik kreacji pieniądza. Równowaga na rynku finansowym.Kanały transmisji stóp procentowych.

 9. Model IS-LM

  Interpretacja makroekonomiczna. Skuteczność polityki fiskalnej i pieniężnej,

 10. Gospodarka otwarta

  Bilans płatniczy. Nominalne i realne kursy walutowe i ich determinanty. Funkcjonowanie strefy euro jako optymalnego obszaru walutowego.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Gospodarka krajowa na tle świata

  Aktualny stan i podstawowe czynniki zmian

 2. Metody mierzenia podstawowych kategorii makroekonomicznych

  Metody mierzenia i porównania gospodarek w skali makro. Cechy specyficzne mierników

 3. Polityka fiskalna

  Budżet państwa i jego struktura. Cechy polityki fiskalnej w wybranych krajach – prezentacje.

 4. Równowaga na rynku pieniądza

  Równowaga na rynku pieniądza według różnych szkół ekonomicznych. Polityka pieniężna i system bankowości centralnej. Instrumenty polityki pieniężnej w wybranych krajach: ewolucja i skuteczność.

 5. Model IS-LM

  Założenia i wyprowadzenie równań modelu. Warunki równowagi krótkookresowej. Przejście od krótkiego do średniego okresu: model AD-AS.

 6. Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

  Wahania koniunkturalne w gospodarce światowej: przyczyny, mechanizmy i dynamika. Systemy kursowe. Struktura bilansu płatniczego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa modułu: średnia ważona z oceny z egzaminu: 70% i oceny z zaliczenia: 30%. Ocena z zaliczenia jest średnią geometryczną ze średniej arytmetycznej dwóch kolokwiów w trakcie semestru z wagą 80% i oceny prezentacji nt. polityki makroekonomicznej wybranych krajów z wagą 20%. Oba kolokwia muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem kolokwiów, większa ilość powoduje niezliczenie ćwiczeń i niedopuszczenie do egzaminu. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia jednego lub obu kolokwiów do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu makroekonomii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mankiw N.G , Taylor M.P., Makroekonomia, PWE 2009
Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer 2011
Hall R., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN 2004
Papell D.H., Makroekonomia. Ćwiczenia, PWN 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ;
TRELA M., Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego, Mariusz TRELA W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, pod red. A.Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
CZYŻ M., Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak