Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie strategiczne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-104-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw ZP2A_W04 Egzamin
M_W002 Zna metody analizy strategicznej ZP2A_W13 Egzamin
M_W003 Rozumie znaczenie procesów rozwoju organizacyjnego, identyfikuje opcje strategiczne ZP2A_W18 Egzamin
M_W004 Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego ZP2A_W22 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej otoczenia organizacji ZP2A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej potencjału organizacji ZP2A_U02 Kolokwium
M_U003 Potrafi przeprowadzić kompleksową diagnozę strategiczną ZP2A_U11 Kolokwium
M_U004 Potrafi formułować wnioski dotyczące wariantów strategii organizacji ZP2A_U09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie i opisuje zasady konkurowania i współpracy współczesnych przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody analizy strategicznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie znaczenie procesów rozwoju organizacyjnego, identyfikuje opcje strategiczne + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej otoczenia organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru oraz stosować metody i narzędzia analizy strategicznej potencjału organizacji - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić kompleksową diagnozę strategiczną - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować wnioski dotyczące wariantów strategii organizacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Istota strategii i zarządzania strategicznego – geneza i ewolucja pojęć, przegląd współczesnych definicji, konteksty strategii
Wizja, misja i cele strategiczne organizacji
Interesariusze organizacji, ich rola, wartość dla interesariuszy i odpowiedzialność wobec interesariuszy
Współczesne modele biznesu
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa i jej źródła
Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliższego
Metody analizy strategicznej zasobów i umiejętności
Kompleksowa diagnoza strategiczna
Analiza opcji strategicznych w kontekście strategii rozwoju, strategii konkurencji i strategii funkcjonalnych przedsiębiorstwa
Wdrażanie strategii i kontrola jej realizacji
Nowe trendy i koncepcje zarządzania strategicznego

Ćwiczenia audytoryjne:

Współczesne modele biznesu, pojęcie, przykłady modeli biznesowych, uwarunkowania
zmian w modelach biznesowych
Cele wizjonerskie i strategiczne organizacji, zarządzanie skierowane na tworzenie
wartości (VBM)
Interesariusze organizacji, ich rola, wartość dla interesariuszy a zarządzanie przez
wartości, odpowiedzialność wobec interesariuszy i społeczna odpowiedzialność
Metody analizy strategicznej makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego
Metody analizy strategicznej zasobów i umiejętności
Kompleksowe metody analizy strategicznej
Strategie rozwoju kapitałowego, kontraktowego i rynkowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 19 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.
Podstawą zaliczenia jest ocena z kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z tego przedmiotu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grant R. M., Współczesna analiza strategii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Literatura uzupełniająca:
Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, PWN Warszawa 2000.
Kaplan R.S., Norton D. P., Wdrażanie strategii dla osiągniecia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa
Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, praca zborowa pod red. R. Krupskiego, Wyd. AE we
Wrocławiu, Wrocław 2003.
Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, praca zbiorowa pod red. M. Moszkowicza,
PWE, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów: wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Kozarkiewicz A., Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów – przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych, w: Zmiana warunkiem sukcesu: współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, red. nauk. Jan Skalik, Joanna Kacała, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
Kozarkiewicz A., Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Rachunkowość a controlling, red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
Kozarkiewicz A., Modele współpracy międzyorganizacyjnej w: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza: zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, red. nauk. Monika Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak