Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rachunkowość zarządcza
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-106-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 rozumie rolę systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości ZP2A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 uzyska wiedzę o najpopularniejszych koncepcjach i metodach współczesnej rachunkowości zarządczej ZP2A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 umie przygotować raporty finansowe dla celów odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji ZP2A_U08 Kolokwium
M_U002 umie przeprowadzić kompleksową analizę finansową organizacji i ocenić jej osiągniecia ZP2A_U19 Kolokwium
M_U003 umie zarekomendować i zastosować odpowiednie metody rachunkowości zarządczej ZP2A_U06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 rozumie rolę systemu rachunkowości zarządczej w procesie kreowania wartości + - - - - - - - - - -
M_W002 uzyska wiedzę o najpopularniejszych koncepcjach i metodach współczesnej rachunkowości zarządczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie przygotować raporty finansowe dla celów odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji - + - - - - - - - - -
M_U002 umie przeprowadzić kompleksową analizę finansową organizacji i ocenić jej osiągniecia - + - - - - - - - - -
M_U003 umie zarekomendować i zastosować odpowiednie metody rachunkowości zarządczej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prowadzony 14 godz w sali i 14 godzin w e-learningu

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
2. Pomiar przychodów i kosztów
3. Analiza rentowności produktów
4. Analiza CVP
5. Sprawozdawczość segmentowa
6. Raportowanie decyzyjne – krótkoterminowa analiza przyrostowa
7. Budżetowanie operacyjne
8. Rachunkowość odpowiedzialności
9. Rachunek kosztów działań

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Metody kalkulacji przychodów i kosztów
2. Analiza rentowności produktów
3. Analiza CVP
4. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne
5. Metody budżetowania kosztów
6. Mierniki osiągnięć centrów odpowiedzialności
7. Rozliczenia wewnętrzne i ceny transferowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdanie testu e-learning oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Ocena końcowa jest równa ocenie zaliczeniowej (z kolokwium).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Łada M, Rachunkowość zarządcza – od kosztów do wartości, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa 2016
Weygandt J.J., Kimmel P.D., Kieso D.E, Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th edition International Student Version, Wiley 2012/2015
Balakrishnan R., Sivaramakrishnan K., Sprinkle G., Managerial Accounting, 2nd Edition, Wiley 2014
Atkinson A.A., Kaplan R., et al, Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, 6th edition, Prentice Hall 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łada M, Rachunkowość zarządcza – od kosztów do wartości, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa 2016
Łada M., Model rachunkowości zarządczej uczelni wyższej – celowy wybór czy etap rozwoju [w:] Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, (red. nauk.) M. Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015, s. 127–136.
Łada M., Nowe trendy w rachunku kosztów [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne (red.) J. Chluska, J. Rubik, Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. 2014, s. 40–48.
Łada M., Przegląd metod budżetowania kosztów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2013.
Łada M., Pomiar zorientowany na relacje z klientami w metodach rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Informacje dodatkowe:

Brak