Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedsiębiorczość i innowacje
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-107-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z rozwojem biznesu opartego na wiedzy i innowacyjnych technologiach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. ZP2A_W24 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. ZP2A_W24, ZP2A_W23 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). ZP2A_U01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. ZP2A_U16, ZP2A_U07 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności. ZP2A_K01, ZP2A_K07, ZP2A_K05, ZP2A_K03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę i rozumie na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Istota i rodzaje przedsiębiorczości
Wiedza i kreatywność – ich znaczenie dla współczesnego przedsiębiorstwa
Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność
Cechy współczesnego przedsiębiorcy
Pojęcie innowacji
Własność intelektualna w działalności przedsiębiorstwa
Model biznesowy i zasady jego tworzenia
Etapy tworzenia przedsiębiorstwa
Źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, technologicznych
Wybrane zagadnienia związane z komercjalizacją wiedzy i technologii
Przedsiębiorczość akademicka

Ćwiczenia audytoryjne:

W ramach ćwiczeń rozwijane będą kompetencje w zakresie opisu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Studenci w zespołach tworzą model własnego startupu. Zajęcia kończy złożenie krótkiego raportu opisującego wypracowany model biznesu oraz jego prezentacja.
Dodatkowo studenci opisują i dyskutują na temat swoich doświadczeń wynikających z pracy w zespole.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego (obejmującego wybrane zagadnienia teoretyczne omawiane podczas wykładów) oraz z opracowanego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z podstaw przedsiębiorczości, podstaw marketingu, podstaw zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
Matusiak K.B. , Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii eksploatacji, Radom-Łódź 2006
Chyba Z. , Grudzewski W.M., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2011
Godlewska-Majkowska H. (red.), Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
Markowski W., ABC small businessu, Marcus, Łódź 2015
Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Polityka i zasady, PWE, Warszawa 1992
Akty prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz zakładanie spółki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów.