Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Strategie zarządzania kapitałem ludzkim
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-202-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozpoznaje elementy różnych strategii personalnych stosowane w procedurach przedsiębiorstw ZP2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_W002 Wie, czym jest strategiczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim ZP2A_W22 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna metody analizy strategicznej kapitału ludzkiego ZP2A_W14 Projekt,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Opracowuje procedury stosowane w ramach systemów zarządzania ludźmi ZP2A_U16 Wykonanie projektu
M_U002 Opisuje otoczenie funkcji personalnej za pomocą poznanych metod analizy ZP2A_U04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Projektuje opisy stanowisk dla wybranych funkcji w strukturze przedsiębiorstwa ZP2A_K09 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozpoznaje elementy różnych strategii personalnych stosowane w procedurach przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_W002 Wie, czym jest strategiczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody analizy strategicznej kapitału ludzkiego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opracowuje procedury stosowane w ramach systemów zarządzania ludźmi - + - - - - - - - - -
M_U002 Opisuje otoczenie funkcji personalnej za pomocą poznanych metod analizy - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Projektuje opisy stanowisk dla wybranych funkcji w strukturze przedsiębiorstwa - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

  Globalizacja
  Zmiany demograficzne
  Niski poziom aktywności zawodowej
  Zróżnicowanie regionalne
  Zmiany technologiczne
  Niedopasowanie edukacyjne do potrzeb rynku pracy
  Trudności z dopasowaniem podaży i popytu na rynku pracy

 2. Podstawy strategicznego zarządzanie zasobami ludzkimi

  Ewolucja funkcji personalnej
  Rola ZL w strategii organizacji
  Proces i modele ZZL
  Praktyka strategii HR
  • formułowanie strategii
  • dopasowanie pionowe i poziome
  • przykłady
  Wpływ strategii ZZL na rozwój przedsiębiorstwa
  Strategie zarządzania ludźmi a etyka

 3. Analiza strategiczna w obszarze personalnym

  Metody analizy otoczenia zewnętrznego (metody scenariuszowe, PEST)
  Metody analizy otoczenia wewnętrznego (ilościowe i jakościowe)
  Bilans strategiczny

 4. Znaczenie struktury i kultury organizacyjnej dla budowania strategii personalnej

  Struktura a strategia organizacji
  Wpływ kultury na rozwój strategii organizacji

 5. Rodzaje strategii personalnych

  Wybór strategii HR
  • strategia kosztowa
  • strategia kapitału ludzkiego
  • strategia wysokiej efektywności
  • strategia społecznej odpowiedzialności
  • strategia rozwoju organizacji
  • strategia zaangażowania

 6. Kształtowanie substrategii personalnych

  Strategiczne pozyskiwanie pracowników
  Strategiczne ocenianie i rozwój pracowników
  Strategiczne wynagradzanie
  Strategiczne kształtowanie relacji z pracownikami

 7. Elementy controllingu personalnego

  Idea controllingu personalnego
  Pozyskiwanie danych na potrzeby controllingu personalnego
  Podstawy pomiaru kapitału ludzkiego
  Zarządzanie przez pomiar
  Zrównoważona karta wyników w obszarze personalnym
  Audyt funkcji personalnej

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Analiza misji i wizji – przykłady formułowania

  Powiązania pomiędzy pojęciami, pojęcie misji i wizji i ich znaczenie dla zarządzania ludźmi.

 2. Dekompozycja założeń strategicznych na ZZL
 3. Strategia zarządzania personelem jako część strategii ogólnej
 4. Analiza SWOT w obszarze personalnym
 5. Powiązania pomiędzy strategią, strukturą i kulturą organizacyjną
 6. Strategiczne planowanie ZL
 7. Ocenianie i pomiar rezultatów HR
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 158 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Udział w wykładach 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględnia się następujące elementy:
- ocena z egzaminu (40%)
- ocena z projektu (35%)
- ocena z ćwiczeń (aktywność, oddawane zadania) (30%).
Ocena końcowa jest średnią ważoną.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010
2. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Kraków 2008
3. Becker B., Huselid M., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Warszawa 2012
4. Buchen I.H. Partnerski HR : nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2011.
5. Fitz-enz J. Rentowność inwestycji w kapital ludzki, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2001
6. Juchnowicz M. (red.) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje, PWE, Warszawa 2014
7. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 2000
8. Ludwiczyński A., Stobińska K., Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa 2001
9. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
10. Marciniak J. Audyt funkcji persoanlnej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Warszawa 2010
11. Nowak M. Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Warszawa 2008
12. Pickford J. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Liber, Warszawa 2003Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2009
13. Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2009
14. Sekuła Z. Controlling personalny cz. 2 Tnoik, Bydgoszcz 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Klimkiewicz K., Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach – przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej [w:] (red.) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 42, Wyd. UE we Wrocłwiu, Wrocław 2009• • Klimkiewicz Katarzyna, Kowalik Wojciech, Staszkiewicz Marzena, Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowej [w:] (red.) P. Górski, Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
• Klimkiewicz Katarzyna, Virtue of Responsibility in Nowadays Work Ethos, Tradition and Horizons: Towards the Virtue of Responsibility, “Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress 2012”, July 11-14, 2012, Vol. 1., ed. Boleslaw Rok, Julita Sokolowska, Kozminski University, Warsaw, Poland.
• Górski P., Klimkiewicz K., Staszkiewicz M. Development of professional competencies. The perspective of: employers, employees and universities [in:] Book of Abstracts, 13th International Human Resource Management Conference, "Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM” Cracow, 24-27th, June 2014

Informacje dodatkowe:

Studenci są zobowiązani do zapisania się na kurs SZZL na platformie e-learningowej.
Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych. Każda kolejna nieobecność wpływa na obniżenie oceny z ćwiczeń.
Niezależnie od obecności na zajęciach studenci są zobowiązani do oddania wszystkich wymaganych zadań za pośrednictwem platformy e-learningowej.