Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie i dobór pracowników
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-203-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować podstawowe źródła naboru i metody rekrutacji i selekcji ZP2A_W02, ZP2A_W07, ZP2A_W08 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zasady dotyczące wykorzystania modelu kompetencyjnego do zarządzania kapitałem ludzkim. ZP2A_W07, ZP2A_W08 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać niezbędne działania i narzędzia dla budowania marki pracodawcy. ZP2A_U04, ZP2A_U06 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje aktywna postawę zorientowana na dyskusje i wymianę poglądów na temat rekrutacji i selekcji pracowników. ZP2A_K08, ZP2A_K06, ZP2A_K09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zidentyfikować podstawowe źródła naboru i metody rekrutacji i selekcji - + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady dotyczące wykorzystania modelu kompetencyjnego do zarządzania kapitałem ludzkim. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać niezbędne działania i narzędzia dla budowania marki pracodawcy. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje aktywna postawę zorientowana na dyskusje i wymianę poglądów na temat rekrutacji i selekcji pracowników. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach

  Istota i elementy zarządzania kapitałem ludzkim opartego na kompetencjach. Rodzaje kompetencji opisy, macierze i pola kompetencji, wykorzystanie modelu kompetencji dla rekrutacji i selekcji, adaptacji.

 2. Rodzaje rekrutacji

  Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna
  Źródła pozyskiwania kandydatow do pracy

 3. Zapobieganie dyskryminacji w procesie rekrutacji i selekcji

  Nieprawidłowości w procesie rekrutacji i selekcji, zasady gwarantujące transparentność procesu.

 4. Techniki selekcji kandydatow

  Wywiad tradycyjny i behawioralny, Assessment Centre, symulacje, testy psychologiczne, testy w oparciu o prace, dane biograficzne, referencje, badania grafologiczne

 5. Koszty rekrutacji i selekcji pracownikow

  Metody oceny efektywnosci procesu rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy

 6. Budowanie marki pracodawcy

  Satysfakcja, zaufanie i zaangażowanie jako niezbędne elementy środowiska pracy.
  Techniki komunikowania się z pracownikami.
  Badanie satysfakcji pracowników.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Budowanie modeli kompetencyjnych

  Tworzenie modeli kompetencyjnych dla potrzeb selekcji oceny Assessment Centre i Development Centre.

 2. Doskonalenie umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego.

  Rodzaje pamięci i pytania do nich adresowane.

 3. Assessment i Development Centre

  Zasady prowadzenia projektów, ćwiczenia wykorzystywane w projektach (dyskusja grupowa, odgrywanie ról, koszyk zadań, prezentacje, testy wiedzy).

 4. Zasady konstruowania ogłoszeń rekrutacyjnych

  Rekrutacja przez internet i portale społecznościowe.

 5. Tworzenie opisów stanowisk pracy.

  Wartość opisu stanowiska pracy dla pracownika, menagera i działu personalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 21 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnej oceny z egzaminu (60%) oraz z pozytywnej z zaliczenia (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa 2008.
M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Wyd. II, Warszawa 2010.
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. 5 rozszerzone. Warszawa 2011.
D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia, mierniki. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
D. Lewicka, Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2014
D. Lewicka, B. Wiernek., Psychologia w pracy menedżera. Wydawnictwo AGH. 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lewicka D.(2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
Lewicka D. (2014) Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Krot K. Lewicka D.( 2016) Zaufanie w organizacji innowacyjnej, C.H. Beck, Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Brak