Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo pracy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-204-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Brożyna Michał (mbrozyna@zarz.agh.edu.pl)
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz tzw. ustaw antykryzysowych ZP2A_W24 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Potrafi wskazać przepisy z zakresu prawa pracy właściwe przy zatrudnieniu pracowników w nowo tworzonych podmiotach lub w przypadku restrukturyzacji osobowej ZP2A_W20, ZP2A_W23 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna najistotniejsze regulacje prawa pracy dotyczące zatrudniania pracowników w podmiotach gospodarczych ZP2A_W16 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać i wykorzystać przepisy prawa europejskiego dotyczące tzw. delegacji wspólnotowej ZP2A_U20 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe regulacje prawne dotyczące szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz tzw. ustaw antykryzysowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wskazać przepisy z zakresu prawa pracy właściwe przy zatrudnieniu pracowników w nowo tworzonych podmiotach lub w przypadku restrukturyzacji osobowej + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna najistotniejsze regulacje prawa pracy dotyczące zatrudniania pracowników w podmiotach gospodarczych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać i wykorzystać przepisy prawa europejskiego dotyczące tzw. delegacji wspólnotowej + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Prawo pracy

Wykład dotyczy następujących zagadnień:
1. Ogólne wiadomości o prawie pracy
2. Powstanie i zmiana stosunku pracy
3. Ustanie stosunku pracy
4. Treść stosunku pracy
5. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy
6. Ochrona pracy
7. Spory ze stosunku pracy
8. Zbiorowe prawo pracy
9. Zatrudnienie atypowe
10. Pracownicze ubezpieczenia społeczne

Ćwiczenia audytoryjne:
Prawo pracy

Ćwiczenia dotyczą następujących zagadnień:
1. Ogólne wiadomości o prawie pracy
2. Powstanie i zmiana stosunku pracy
3. Ustanie stosunku pracy
4. Treść stosunku pracy
5. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy
6. Ochrona pracy
7. Spory ze stosunku pracy
8. Zbiorowe prawo pracy
9. Zatrudnienie atypowe
10. Pracownicze ubezpieczenia społeczne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 12 godz
Udział w wykładach 9 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z egzaminu i kolokwium. W przypadkach granicznych decydujące znacznie dla wyrównania oceny ma wynik z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

L. Florek, Prawo pracy. Beck 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak