Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-205-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie kultury organizacyjnej, jako elementu współdecydującego o rozwoju organizacji. ZP2A_W20, ZP2A_W10 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować czynniki kulturowe wpływające na zachowania ludzi w organizacji i przebiegające w organizacji procesy. ZP2A_U02 Prezentacja
M_U002 Potrafi identyfikować elementy kultury (wzory działania i wartości) w związku z projektowaniem zmiany organizacyjnej. ZP2A_U14 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę o znaczeniu czynników kulturowych dla rozwoju własnego kapitału społecznego. ZP2A_K08, ZP2A_K09 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie kultury organizacyjnej, jako elementu współdecydującego o rozwoju organizacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować czynniki kulturowe wpływające na zachowania ludzi w organizacji i przebiegające w organizacji procesy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi identyfikować elementy kultury (wzory działania i wartości) w związku z projektowaniem zmiany organizacyjnej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę o znaczeniu czynników kulturowych dla rozwoju własnego kapitału społecznego. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Kultura – społeczeństwo – gospodarka. Wzajemne relacje.
  2. Kultura – typologie i podejścia badawcze.
  3. Kultura i zarządzanie. Pojęcie kultury organizacyjnej.
  4. Wpływ kultury na zachowania ludzi w organizacji.
  5. Wielokulturowość organizacji a zarządzanie.
  6. Kapitał społeczny i jego znaczenie w rozwoju organizacji.
  7. Kulturowe uwarunkowania innowacyjności organizacyjnej.
Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z testu zaliczeniowego (materiał z wykładów i literatury przedmiotu), prezentacji przedstawionej podczas ćwiczeń oraz odpowiedzi ustnych (aktywności) podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z dziedziny zarządzania, socjologii i antropologii. Umiejętność samodzielnego studiowania literatury przedmiotu, sporządzanie notatek i przedstawianie logicznej i uporządkowanej argumentacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
Konecki K., Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego Przegląd Socjologii Jakościowej , Monografie, Tom 3, no 1, 2007
Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN Warszawa 1997,
Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji.PWE Warszawa 2002.
Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Górski P., Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie”, 2007 nr 4.
Górski P., Czynniki kulturowe oraz ich znaczenie dla współpracy szkolnictwa wyższego z pracodawcami. Przypadek zarządzania w turystyce [w] Kapitał intelektualny i jego ochrona. (red.) E. Okoń – Horodyńska, R. Wisła, Wydawnictwo Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa 2009.
Górski P., Zmiana organizacyjna w administracji państwowej w perspektywie historycznej – aspekty społeczno-kulturowe, “Współczesne Zarządzanie” 2013 [nr] 1.

Informacje dodatkowe:

Brak