Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Coaching
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-206-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju ZP2A_W09, ZP2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe strategie negocjacyjne, zna i potrafi stosować metody i techniki rozwiązywania konfliktów interpersonalnych ZP2A_W19 Kolokwium
M_W003 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, strukturę i metody coachingu ZP2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych ZP2A_U09, ZP2A_U15 Aktywność na zajęciach
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym ZP2A_U12, ZP2A_U20 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych ZP2A_K09, ZP2A_K02, ZP2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania ZP2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe strategie negocjacyjne, zna i potrafi stosować metody i techniki rozwiązywania konfliktów interpersonalnych - - - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, strukturę i metody coachingu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych - + - - - - - - - - -
M_K002 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Coaching i mentoring
•Rodzaje coachingu
•Cechy coacha i mentora
•Mentoring i coaching – funkcje i zasady prowadzenia
•Struktura coachingu
2.Doskonalenie umiejętności organizowania pracy
•Odpowiedzialność za efekty własnych działań,
•Formułowanie wartości wg indywidualnych potrzeb i wizji,
•Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
•Skuteczne strategie automotywacji,
•Wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności.
3.Postępowanie etyczne i odpowiedzialność społeczna coachingu

Ćwiczenia audytoryjne:

Metody i narzędzia wykorzystywane w coachingu
•Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
•Zasada Pareto
•Analiza ABC
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju i podejmowanych decyzji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 70%, aktywność na zajęciach (praca przy projektach na ćwiczeniach) 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z dziedziny zarządzania oraz podstaw psychologii wymagana na I stopniu studiów. Umiejętność samodzielnego studiowania literatury przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996
J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Wolters Kluwer Polska, 2011
C. Wilson, Coaching biznesowy, MT Biznes Sp. z o.o, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

S. Ziółkowski, Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzy, Management 2012; ISSN 1429-9321
I. Gawron, S. Ziółkowski, Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę, W: Zarządzanie przedsiębiorstwem, AGH, Kraków 2013.
A. Orlińska-Gondor, Sławomir Ziółkowski, Zarządzanie organizacjami wirtualnymi w oparciu o kompetencje, W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy ,,starym” a ,,nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów