Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polityka wynagradzania pracowników
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-301-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wyjaśnia teorie motywacji w kontekście kształtowania skutecznych systemów wynagrodzeń ZP2A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student wybiera odpowiednie narzędzia motywowania finansowego i pozafinansowego adekwatne z punktu widzenia potrzeb konkretnych organizacji ZP2A_U09, ZP2A_U16 Wykonanie projektu
M_U002 Student wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę w ocenie projektowanych narzędzi motywacyjnych ZP2A_U16 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić i zaproponować modyfikacje stosowanego systemu wynagrodzeń jak również sposoby ich wdrożenia ZP2A_K09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wyjaśnia teorie motywacji w kontekście kształtowania skutecznych systemów wynagrodzeń + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student wybiera odpowiednie narzędzia motywowania finansowego i pozafinansowego adekwatne z punktu widzenia potrzeb konkretnych organizacji + + - - - - - - - - -
M_U002 Student wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę w ocenie projektowanych narzędzi motywacyjnych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi ocenić i zaproponować modyfikacje stosowanego systemu wynagrodzeń jak również sposoby ich wdrożenia - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące polityki wynagradzania pracowników: podstawowe pojęcia, systemy wynagrodzeń w świetle przepisów prawa pracy.
2. Determinanty i kierunki przemian w systemach wynagrodzeń (w Polsce i na świecie) – najnowsze tendencje.
3. Teorie motywacji, zasady motywacji płacowej i ich zastosowanie przy budowie systemów wynagrodzeń. Zasady kształtowania płac. Funkcje płac i formy płac.
4. Etapy budowy systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Cele polityki płacowej w przedsiębiorstwie, określenie składników i form wynagrodzenia.
5. Wartościowanie pracy podstawą ustalania systemu płac zasadniczych. Istota i cele wartościowania pracy.
6. Dobór pozostałych składników wynagrodzeń. Premiowanie i nagradzanie pracowników, stosowanie dochodów odroczonych, dobór świadczeń dodatkowych.
7. Pozafinansowe elementy motywowania pracowników. Kreowanie zaangażowania i partycypacji pracowników.
8. Wynagradzanie kluczowych pracowników w firmie – pakiet wynagrodzeń menedżerów
9. System ocen pracowniczych a systemy płacowe.
10. Monitorowanie i ocena systemów wynagrodzeń .

Ćwiczenia audytoryjne:
Projektowanie systemu wynagrodzeń

1. Praktyczne wykorzystanie teorii motywacji do analizy i kształtowania systemów wynagrodzeń
2. Budowa strategii wynagrodzeń – ćwiczenia i analiza przypadków, budowa strategii wynagradzania dla wybranej organizacji
3. Wartościowanie pracy w procesie budowy systemu płac zasadniczych – ćwiczenia z wartościowania pracy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
4. Budowa całkowitego pakietu wynagrodzeń dla wybranej organizacji:
- opracowanie systemu premii i nagród,
- systemu świadczeń pracowniczych
- dochodów odroczonych
5. Ocena zaprojektowanego systemu wynagrodzeń i jego ewaluacja w czasie .

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 168 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ocen z zaliczenia ćwiczeń oraz egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z obszaru strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podać pozycję dostępne w bibliotece AGH
• Armstrong M., Zarządzanie Wynagrodzeniami, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009
• Beck-Krala E., Wynagrodzenie pracowników, Wyd. AGH, Kraków, 2013
Beck-Krala E. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008
• Beck E., Wynagradzanie pracowników, [w:] Zarządzanie pracownikami, pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, UWND AGH, Kraków 2003
• Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
• Borkowska S., Wynagrodzenie godziwe, IPiSS, Warszawa 1999
• Borkowska S.: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
• Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999
• Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka pracownicza, Warszawa 2002
• Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Beck-Krala E., Wynagrodzenie pracowników, Wyd. AGH, Kraków, 2013
Beck-Krala E. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008
Beck E., Wynagradzanie pracowników, [w:] Zarządzanie pracownikami, pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, UWND AGH, Kraków 2003

Informacje dodatkowe:

Brak