Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena i rozwój pracowników
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-302-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Treści realizowane w ramach modułu zapoznają studenta z problematyką oceniania pracowników w przedsiębiorstwach i planowaniem ich ścieżek rozwoju.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 opisze charakterystyczne postawy pracowników wobec zmian organizacyjnych ZP2A_U15, ZP2A_U14 Esej
M_W002 Zna i rozumie współczesne podejście do rozwoju pracowników w organizacji ZP2A_W01, ZP2A_W07, ZP2A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi wskazać praktyki personalne i narzędzia dla tworzenia strategii rozwoju pracowników organizacji ZP2A_U04, ZP2A_U02, ZP2A_U07, ZP2A_U06 Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikiem oraz dostosować oddziaływanie do problemu ZP2A_K08, ZP2A_K05, ZP2A_K03 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 opisze charakterystyczne postawy pracowników wobec zmian organizacyjnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie współczesne podejście do rozwoju pracowników w organizacji + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wskazać praktyki personalne i narzędzia dla tworzenia strategii rozwoju pracowników organizacji + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikiem oraz dostosować oddziaływanie do problemu + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Techniki szkolenia i rozwoju pracowników

  Badanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń. Techniki szkoleniowe. Ewaluacja szkoleń

 2. Przełamywanie oporu wobec zmian

  Źródła i etapy oporu. Etapy wprowadzania zmian.

 3. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w organizacji

  dysfunkcje w organizacji, konflikt, mediacje

 4. Techniki szkolenia i rozwoju pracowników

  Badanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń. Techniki szkoleniowe. Ewaluacja szkoleń

 5. Przełamywanie oporu wobec zmian

  Źródła i etapy oporu. Etapy wprowadzania zmian.

 6. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w organizacji

  dysfunkcje w organizacji, konflikt, mediacje

 7. Pojęcie i struktura rozwoju pracowników

  Strategia rozwoju kapitału ludzkiego. Organizacja ucząca się. Planowanie rozwoju osobistego. Zarządzanie kariera i planowanie sukcesji. Zarządzanie talentami

 8. Techniki szkolenia i rozwoju pracowników

  Badanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń. Techniki szkoleniowe. Ewaluacja szkoleń

 9. System ocen pracowniczych

  Ocena rozwojowa, zarządzanie przez cele, ocena wieloźródłowa, Performance management, zrównoważona karta wyników.

 10. Rozmowa z pracownikiem, rodzaje i stosowane techniki

  Techniki komunikacji. Etapy rozmów . Zastosowanie poszczególnych rodzajów rozmów.

 11. Przełamywanie oporu wobec zmian

  Źródła i etapy oporu. Etapy wprowadzania zmian.

 12. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w organizacji

  dysfunkcje w organizacji, konflikt, mediacje

 13. Techniki szkolenia i rozwoju pracowników

  Badanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń. Techniki szkoleniowe. Ewaluacja szkoleń

 14. Przełamywanie oporu wobec zmian

  Źródła i etapy oporu. Etapy wprowadzania zmian.

 15. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w organizacji

  dysfunkcje w organizacji, konflikt, mediacje

 16. Techniki szkolenia i rozwoju pracowników

  Badanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń. Techniki szkoleniowe. Ewaluacja szkoleń

 17. Przełamywanie oporu wobec zmian

  Źródła i etapy oporu. Etapy wprowadzania zmian.

 18. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w organizacji

  dysfunkcje w organizacji, konflikt, mediacje

 19. Techniki szkolenia i rozwoju pracowników

  Badanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie szkoleń. Techniki szkoleniowe. Ewaluacja szkoleń

 20. Przełamywanie oporu wobec zmian

  Źródła i etapy oporu. Etapy wprowadzania zmian.

 21. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w organizacji

  dysfunkcje w organizacji, konflikt, mediacje

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Przełamywanie stereotypów w organizacji

  Przyczyny stereotypowego spostrzegania osób i zdarzeń. Błędy oceny

 2. Zapobieganie dyskryminacji w procesach rozwojowych
 3. Planowanie rozwoju osobistego
 4. Diagnoza i pomiar kompetencji
 5. Coaching i mentoring
 6. Przełamywanie stereotypów w organizacji

  Przyczyny stereotypowego spostrzegania osób i zdarzeń. Błędy oceny

 7. Zapobieganie dyskryminacji w procesach rozwojowych
 8. Planowanie rozwoju osobistego
 9. Diagnoza i pomiar kompetencji
 10. Coaching i mentoring
 11. Przełamywanie stereotypów w organizacji

  Przyczyny stereotypowego spostrzegania osób i zdarzeń. Błędy oceny

 12. Zapobieganie dyskryminacji w procesach rozwojowych
 13. Planowanie rozwoju osobistego
 14. Diagnoza i pomiar kompetencji
 15. Coaching i mentoring
 16. Przełamywanie stereotypów w organizacji

  Przyczyny stereotypowego spostrzegania osób i zdarzeń. Błędy oceny

 17. Zapobieganie dyskryminacji w procesach rozwojowych
 18. Planowanie rozwoju osobistego
 19. Diagnoza i pomiar kompetencji
 20. Coaching i mentoring
 21. Przełamywanie stereotypów w organizacji

  Przyczyny stereotypowego spostrzegania osób i zdarzeń. Błędy oceny

 22. Zapobieganie dyskryminacji w procesach rozwojowych
 23. Planowanie rozwoju osobistego
 24. Diagnoza i pomiar kompetencji
 25. Coaching i mentoring
 26. Przełamywanie stereotypów w organizacji

  Przyczyny stereotypowego spostrzegania osób i zdarzeń. Błędy oceny

 27. Zapobieganie dyskryminacji w procesach rozwojowych
 28. Planowanie rozwoju osobistego
 29. Diagnoza i pomiar kompetencji
 30. Coaching i mentoring
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 17 godz
Udział w wykładach 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

• Ocena z egzaminu
• Ocena z kolokwium zaliczeniowego
• Ocena z dwóch projektów
• Aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Matthews J.J., Megginson D., Surtees M., Rozwój zasobów ludzkich, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003.
Woodruffe C., Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003
Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002.
Rae L., Efektywne szkolenie, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.
Lewicka D. Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach . Metody, narzędzia, mierniki Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa, 2010
Lewicka D. red. Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola Funkcji personalnej. PWN, Warszawa, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lewicka D.(2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
Lewicka D. (2014) Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Krot K. Lewicka D.( 2016) Zaufanie w organizacji innowacyjnej, C.H. Beck, Warszawa.

Informacje dodatkowe:

brak