Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyczne systemy kadrowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-303-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje rodzaje i cechy systemów informatycznych we wspomaganiu decyzji personalnych ZP2A_W21, ZP2A_W13 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia komputerowe w administracji kadrowej i procesach zarządzania personelem (projektowanie struktur organizacyjnych, procesu rekrutacji, selekcji i doboru kadr) ZP2A_U04, ZP2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi rozwiązywać problemy kadrowe przy użyciu technik komputerowych ZP2A_U20, ZP2A_U13 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Stosuje zasady profesjonalnego ZZL przy wspomagając się adekwatnymi narzędziami informatycznymi ZP2A_K08, ZP2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje rodzaje i cechy systemów informatycznych we wspomaganiu decyzji personalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia komputerowe w administracji kadrowej i procesach zarządzania personelem (projektowanie struktur organizacyjnych, procesu rekrutacji, selekcji i doboru kadr) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać problemy kadrowe przy użyciu technik komputerowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stosuje zasady profesjonalnego ZZL przy wspomagając się adekwatnymi narzędziami informatycznymi + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Cechy systemów informatycznych we wspomaganiu decyzji personalnych
2. Analiza i projektowanie struktur informacyjno-decyzyjnych zarządzania kadrami
3. Metody wyszukiwania i eksploracji danych
4. Zasady doboru systemów informatycznych w zarządzaniu kadrami

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wykorzystanie rozległych sieci komputerowych w zarządzaniu kadrami
2. Zastosowanie metod komputerowych w zarządzaniu personelem (projektowanie struktur organizacyjnych, procesu rekrutacji, selekcji i doboru kadr)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykonania projektu, sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy Informacyjne biznesu – Informatyka
dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
T. Kozłowski, http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/informatyzacja_hrm/artykuly/69058,zintegrowac_systemy.html
H. Sroka, Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

S.Ziółkowski, Strategia IT jako podstawa strategii ogólnej przedsiębiorstwa W: Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2003,
S.Ziółkowski, Organizacje przyszłości : wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciach, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Katowice 2015,

Informacje dodatkowe:

Brak