Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie kompetencjami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-304-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wyjaśnia na czym polega zarządzania przez kompetencje ZP2A_W26 Kolokwium
M_W002 Definiuje pojęcie kompetencji i wyjaśnia różnicę pomiędzy behawioralnym a zadaniowym podejściem do pojęcia kompetencji ZP2A_W26 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Wyjaśnia zastosowania modeli kompetencyjnych w ocenie pracowniczej i ustalaniu wynagrodzeń ZP2A_U24 Kolokwium
M_U002 Potrafi wykorzystać modele kompetencyjne w procesach szkolenia i rozwoju ZP2A_U24 Projekt
M_U003 Potrafi zbudować profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy ZP2A_U24 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wyjaśnia na czym polega zarządzania przez kompetencje + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje pojęcie kompetencji i wyjaśnia różnicę pomiędzy behawioralnym a zadaniowym podejściem do pojęcia kompetencji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wyjaśnia zastosowania modeli kompetencyjnych w ocenie pracowniczej i ustalaniu wynagrodzeń - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać modele kompetencyjne w procesach szkolenia i rozwoju - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zbudować profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Edukacja i standardy menedżerskie w firmach.
2. Pojęcie, charakterystyka i podział kompetencji.
3. Profile kompetencji – budowa i zastosowanie.
4. Tworzenie organizacyjnego systemu zarządzania kompetencjami. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy behawioralnym a zadaniowym podejściem do pojęcia kompetencji.
5. Zastosowanie modeli kompetencyjnych w procesie selekcji ( Assessment Centre, wywiad epizodyczny).
6. Rola modeli kompetencyjnych w procesach szkolenia i rozwoju.
7. Stosowanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu efektywnością i w procesie regulacji wynagrodzeń.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Pojecie kompetencji ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich – definicje, charakterystyka, rodzaje, rola i znaczenie wybranych kompetencji menedżerskich.
2. Tworzenie profili kompetencyjnych – identyfikacja i definiowanie kompetencji.
3. Implementacja profili kompetencyjnych w narzędziach zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Metody pomiaru kompetencji.
5. Kluczowe kompetencje menedżerskie i możliwości ich doskonalenia.
6. Omówienie zasad tworzenia systemu zarządzania kompetencjami i kompetencyjnych profili stanowisk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen z: kolokwium (60%) oraz z projektu (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Bartkowiak, G. (2002). Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań: Wyd. AE.
• Dubois, D. i Rothwell, W. J. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Gliwice: Helion.
• Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
• Filipowicz, G. (2008). Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
• Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
• Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
• Pocztowski, A.(red.) (2003). Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: drugi zestaw studiów przypadków. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
• Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wyd.UMCS.
• Wieczorek, J. (2008). Efektywne zarządzanie kompetencjami. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
• Witkowski, S. i Listwan T. (red.), (2008). Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin.
• Whiddet S., Hollyforde S.(2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunki uczestnictwa i zaliczenia na podstawie RS