Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Moduł badań naukowych
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-306-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu tematyki pracy ZP2A_U23, ZP2A_U24, ZP2A_U21 Prezentacja
M_U002 Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy ZP2A_U23, ZP2A_U24, ZP2A_U21 Prezentacja
M_U003 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego ZP2A_U23, ZP2A_U24 Referat
M_U004 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji ZP2A_U23, ZP2A_U24 Referat
M_U005 Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania ZP2A_U23, ZP2A_U24 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu tematyki pracy + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi, w oparciu o poznaną ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych, skonstruować logiczny układ strukturalny pracy + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe z wybranego obszaru badawczego + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi określać priorytety związane z wybranym obszarem badań oraz rozumie potrzebę samokształcenia się dla ich skutecznej realizacji + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi samodzielnie studiować literaturę oraz uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie podjętego zadania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Moduł seminaryjny (28 godzin) 14W\14EL

  W ramach modułu studenci:
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
  - zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
  - uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
  - uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
  - wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

 2. Moduł prowadzenia badań (28 godzin) 14W/14EL

  W ramach modułu studenci:
  - pracują o wybranym kole naukowym lub
  - uczestniczą w pracach badawczych lub
  - uczęszczają na przedmiot obieralny, w ramach którego: wykorzystują metody prowadzenia badań naukowych w obszarze studiowanego kierunku, uczestniczą w dyskusji związanej z właściwym wykorzystaniem metod badań naukowych w obszarach związanych ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, przygotowują samodzielny tekst naukowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest zrealizowanie: modułu seminaryjnego (na zaliczenie) oraz modułu prowadzenia badań (na zaliczenie).
Zaliczenie modułu prowadzenia badań możliwe jest w oparciu o:
- deklarację opiekuna Koła Naukowego (na podstawie wytycznych zaliczania modułu pracą w Kole Naukowym) lub
- deklarację opiekuna prac badawczych (na podstawie wytycznych zaliczania modułu pracą w zespole badawczym) lub
- zaliczenie przedmiotu obieralnego przewidzianego w ramach tego modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników, zgodnie z tematem realizowanej pracy badawczej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów