Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Business Communication
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZZP-2-406-ZK-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Students will learn how to plan and execute business communication in writing and in personal contact choosing appropriate methods and means in order to present clearly own ideas and use arguments.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Can communicate in English in business environment ZP2A_U22 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Esej
M_U002 Can implement selected useful and practical implications coming from economy, sociology and psychology in business and work situations ZP2A_U24 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Esej
M_U003 Can plan and execute business communication choosing appropriate methods and means ZP2A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Can plan and execute business communication in writing and in personal contact ZP2A_K09 Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja,
Esej
M_K002 Is skilful in searching for desired content in business communication ZP2A_K07 Wykonanie ćwiczeń,
Esej
M_K003 Can communicate in business situations, present clearly own ideas, use arguments to convince business partners ZP2A_K05 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Can communicate in English in business environment - + - - - - - - - - -
M_U002 Can implement selected useful and practical implications coming from economy, sociology and psychology in business and work situations - + - - - - - - - - -
M_U003 Can plan and execute business communication choosing appropriate methods and means + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can plan and execute business communication in writing and in personal contact - + - - - - - - - - -
M_K002 Is skilful in searching for desired content in business communication + + - - - - - - - - -
M_K003 Can communicate in business situations, present clearly own ideas, use arguments to convince business partners - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definition and goals of business communication
2. Patterns of business communication
3. The communication process
4. Guidelines for successful international and cross-cultural communication
5. Principles of business communication (written, oral, visual)
6. Different types of business messages
7. Business Plan basics
8. Elements of interpersonal communication
9. Employment communication
10. Summary of learning objectives and delivered content

Ćwiczenia audytoryjne:

The seminars will give students experience in the following applications:
1. Communication errors, costs of communication errors
2. Communication barriers
3. Communicating successfully with business partners
4. Communicating in diverse workplaces
5. Basics of written, oral and visual communication
6. Planning and composing business messages
7. Practicing different types of messages: inquiries, request, request approvals, claims, adjustments.
8. Practicing good will messages and negative messages
9. Practicing request refusals, adjustment refusals and credit refusals
10. Practicing persuasive messages
11. Reports writing
12. Proposals writing
13. Delivering short presentations to practice visual aids applications
14. Practicing interpersonal communication (feedback, positive relationships, criticism, conflict)
15. Nonverbal communication
16. Active listening
17. Practicing teamwork in business context
18. Practicing oral communication
19. Practicing job interviews
20. Summary of learning objectives and delivered content

E-learning
1. The challenges of international and cross-cultural business communication
2. Tools for written, oral and visual communication
3. Application of selected tools for written, oral and visual communication
4. Guidelines for written, oral and visual communication
5. Delivering applications and assignments

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 28 godz
Udział w zajęciach e-learningowych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = 0.4 grade from active involvement in seminar/practical classes + 0.2 grade from final presentation + 0.4 grade from written assignments

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Not required

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krizan A.C., Merrier P., Jones C.L., Business Communication. Fifth Edition, Thomson Learning, 2002, Cincinnati, USA.
2. Preisner L., Różnice kulturowe występujące przy podejmowaniu pracy za granicą, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. nauk. L. Zbiegień-Maciąg,
W. Pawnik, Wyd. Poldex, Kraków, 2003, s. 183-190.
3. Waldman L., Jones Larson C., Preisner L., Teaching Business Communication in Poland, [in:] Global Business Education, The Journal of the International Society for Business Education (ISBE), No. 140 (November), Mt. Pleasant, Michigan, USA, 2002, p. 25-32.
4. Dubel A., Królikowska K., 2014. Nature conservation versus flood protection – participatory conflict resolution for the Białka River Valley, Economic and Environmental Studies, vol. 14 no. 4, s. 473–484.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dubel A., 2013. Partycypacyjne opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, red. Czyż M., Wydawnictwa AGH, Kraków.
Dubel A., Królikowska K., 2014. Nature conservation versus flood protection – participatory conflict resolution for the Białka River Valley, Economic and Environmental Studies, vol. 14 no. 4, s. 473–484.
Dubel A., 2015. Using games in business education: an evaluation experiment comparing games to other selected methods in teaching sustainable development concepts, International Journal for Business Education, no. 155, s. 31–38.
Dubel A., 2010. Public participation in consultations about Natura 2000 sites as a part of participatory management process, W: Organisation management: competitiveness, social responsibility, human capital, ed. Lewicka D., AGH University of Science and Technology Press, s. 347–364, Kraków.

Informacje dodatkowe:

General terms and conditions concerning course completion determine the AGH Study Regulations. Class attendance is mandatory. Two absences are possible without impact on the final grade. Students are obligated to align the backlog caused by their absence in the class and to do the homework/assignments. The consultations and teacher’s contact hours are helpful in aligning the backlog.