Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
Reference to ALO:
  • P6S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P6S_WG_XA_03
    Absolwent zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod stosowanych do rozwiązywania typowych problemów właściwych dla danego kierunku studiów.
  • P6S_WG_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.