Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W01
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
Reference to ALO:
  • P7S_WG_XA_01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_XA_04
    Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.