Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W02
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie; zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów biomedycznych
Reference to ALO:
 • P7S_WG_XA_01
  Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
 • P7S_WG_XA_03
  Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów – potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody, a także znaczenie tych teorii dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości.
 • P7S_WG_XA_04
  Absolwent zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
 • P7S_WG_InzA_01
  Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.