Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W06
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu fizyki medycznej, posiada pogłębioną wiedzę związaną z cyklem życia urządzeń technicznych wykorzystywanych w aplikacjach medycznych i biomedycznych
Reference to ALO:
  • P7S_WG_XA_01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.