Field learning outcome data:
Code:
FT1A_K01
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania praz potrafi zaplanować pracę wieloetapową i oszacować czas jej wykonania
Reference to ALO:
  • P6S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.