Field learning outcome data:
Code:
CE2A_U19
Covered field of study:
Ceramics
Learning outcome:
ma umiejętność przygotowania krótkiego doniesienia naukowego w języku angielskim przedstawiającego wyniki własnych badań, posługując się angielską terminologią techniczną
Reference to ALO:
  • T2A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego