Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W12
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
Reference to ALO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów