Field learning outcome data:
Code:
FM2A_W02
Covered field of study:
Medical Physics
Learning outcome:
zna zaawansowane techniki opisu i pomiaru zjawisk fizycznych oraz procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
Reference to ALO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów